Petice za propuštění Shahrama Abdulla Zadeha

Poslanecká sněmovna PČR
Petiční výbor
Sněmovní 4
118 26 Praha 1


Věc: č.j. Cham16/17/PSP01Petice                                    Praha 12. prosince 2017


Petice za zastavení týrání obž. Shahrama Abdullaha Zadeha nadužíváním vazby


Vážené dámy a pánové,


obracíme se na Vás s žádostí, abyste využili svých kontrolních pravomocí a navázali na činnost svých předchůdců, kteří se na společných zasedáních Stálé komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS zabývali nezákonnými postupy PČR a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v přípravném řízení trestním proti obv.MUDr. Shahramu Abdullahu Zadehovi, občanu ČR íránské národnosti. Jejich jednání vyústilo do usnesení č. 33 a 34 a v této souvislosti pan ministr spravedlnosti přislíbil vyvození důsledků (na okraj: odpovědný dozorový státní zástupce JUDr. Michal Galát byl potrestán pouze písemnou výtkou).

 

Svoboda pro chráněnce Chamurappi z.s.

os

Dne 21.února 2018 přijal Okresní soud v Třebíči záruku spolku CHAMURAPPI z.s za ods. Jakuba Juřenu a propustil jej na svobodu. Je to první záruka od založení, kterou jsme soudu nabídli.

 
Usnesení je ke stažení v příloze.

Poznámky spolku Chamurappi z.s. k rozpracovanému konceptu nového trestního řádu

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík.

P.O.Box 53,158 80 Praha 5

ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89138

www.chamurappi.eu

 

Vážený pán
JUDr. Robert Pelikán PhD.
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
120 00 Praha 2

 

Věc: č.j.Cham024/18/ MSp01TrR01 Praha 9.3.2018

Poznámky spolku Chamurappi z.s. k rozpracovanému konceptu nového trestního řádu

 

Členové spolku Chamurappi z.s. se seznámili s textem rozpracovaného návrhu nového trestního řádu, uveřejněným na https://tpp.justice.cz a tímto seznamujeme jeho autory s našimi poznámkami.

Zpráva pro veřejnost

Okresní soud v Pardubicích rozhodl dne 6.6.2018 při veřejném zasedání v soudní síni věznice o podmíněném propuštění na svobodu po odpykání ½ trestu 20letého ods. J.E., podporovaného nabídkou společenské záruky spolku Chamurappi z.s.

Pan odsouzený se během výkonu trestu vyučil a před koncem měsíce se ještě vrátí do věznice za účelem složení ústní části závěrečné zkoušky.

Přejeme mu mnoho štěstí na nové části životní dráhy.

Zdeněk Jemelík

předseda spolku Chamurappi z.s.

Stanovisko spolku Chamurappi z.s. ze dne 12.6.2018 k dovolání nejvyššího státního zástupce v neprospěch Ing.Aleny Vitáskové

Spolek Chamurappi z.s. převzal od listopadu r.2017 se souhlasem obou obžalovaných sledování kauzy Ing. Aleny Vitáskové a Ing. Michaely Schneidrové, které od r.2013 až do té doby prováděl Spolek na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun.

S úlevou jsme vzali na vědomí zproštění Ing. Aleny Vitáskové rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018 a podporujeme úsilí Ing. Michaely Schneidrové o nápravu justičního přehmatu vůči ní cestou mimořádných opravných prostředků.

Bohužel jsme se museli seznámit také s dovoláním, kterým v neprospěch Ing. Aleny Vitáskové napadl nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze 17.1.2018. Orgány činné v trestním řízení se zapojily do jejího pronásledování v březnu r.2013. Nepravomocného rozsudku s trestem 8,5 odnětí svobody se dočkala 22.2.2016 a na rozhodnutí odvolacího soudu pak v nejistotě čekala až do 17.1.2018. Dlouholeté pronásledování se podepsalo na jejím zdravotním stavu. Vyhoví-li Nejvyšší soud ČR požadavku nejvyššího státního zástupce na vrácení věci k novému projednání Vrchnímu soudu v Olomouci, může to být začátkem dalšího kolotoče soudních rozhodnutí, který může trvat i několik let. Takové zacházení s ní nemá se spravedlností nic společného.

ZPRÁVA SPOLKU CHAMURAPPI PRO VEŘEJNOST

ZPRÁVA SPOLKU CHAMURAPPI PRO VEŘEJNOST

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČO:065 89 138

www.chamurappi.eu

 

================================================

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT

Věc: Praha 4.11.2018

Zpráva pro veřejnost

Dne 31.10.2018 Okresní soud v Karlových Varech v soudní síni věznice Ostrov projednal žádost ods. Daniela Houžvičky o podmíněné propuštění z výkonu trestu. Soud přijal společenskou záruku spolku Chamurappi z.s. a žádosti vyhověl.

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.

SLOVO K ZAMYŠLENÍ SPOLKU CHAMURAPPI Z.S. VE PROSPĚCH ODS. ING.MICHAELY SCHNEIDROVÉ

Nejvyšší soud

trestní kolegium

Burešova 20

657 37 Brno

 

Věc: č.j.Cham179/18/NS01Slovo Praha 21.10.2018

Slovo k zamyšlení o rovnosti zacházení s obžalovanými

Vážení soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR,

jsem si vědom, že soud nesmí přihlížet k peticím občanů a jim podobným podáním a nečiním si nárok na přečtení tohoto podání, natož na odpovídající reakci na mé úvahy. Pokud podání smažete nepřečtené, či pokud si je někdo z Vás přečte, ale nedostaví-li se reakce, nebudu Vás za to kritizovat veřejně ani neveřejně, ani nenapíši hanobící článek.

„Slovo k zamyšlení“ užíval spolek Šalamoun k nezavazujícímu oslovení zejména Ústavního soudu. Někdy si je někdo přečetl a kdysi jsme se dokonce dočkali významné kladné reakce ze strany soudce JUDr. Pavla Varvařovského. Spolek Chamurappi z.s. vznikl odštěpením od spolku Šalamoun a navazuje na jeho kladné tradice, proto sahám k tomuto prostředku.

PODNĚT SPOLKU CHAMURAPPI Z.S. K PODÁNÍ SPZ VE PROSPĚCH SLOŽITELŮ KAUCE

Vážený pán
JUDr. Jan Kněžínek Ph.D.
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
120 00 Praha 2
 
Věc: č.j. Cham178/18/Knezinek13KauceSPZ    Praha 21.10.2018
Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.6.2018 sp.zn. 46 T 5/2015 a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20.9.2018 č.j. 5 To 63/2018
 
Vážený pane ministře,
zmíněnými usneseními soudy zamítly žádost složitelů rekordní kauce 150 milionů Kč, složené jimi ve prospěch propuštění z vazby obž. MUDr. Shahrama Zadeha, aby jim byly jejich finanční prostředky vráceny, neboť kauce neplní účel, pro který ji složili: pan obžalovaný je od 2.prosince 2016 ve vazbě Městského soudu v Brně, jenž nejeví ochotu jej propustit.

Vážený pán

Ing.Miloš Zeman, CSc.

prezident České republiky

119 08 Praha 1 - Hrad

 

Věc: č.j.Cham180/18/Prezident22Abolice-18 Praha 23 .10.2018

Návrh na zastavení trestního řízení abolicí

 

Vážený pane prezidente,

navrhuji Vám, abyste nařídil zastavení trestního řízení soudního, vedeného pod spisovou značkou č. j. 3 T 91/2011 u Obvodního soudu pro Prahu 1 proti obžalovaným:

PhDr. Milanu Sedláčkovi, narozenému 12. 9. 1960, úředníkovi ministerstva zahraničí

Ing. Václavu Matouškovi, narozenému 8. 9. 1954, úředníkovi ministerstva zahraničí

Mgr.,Ph.D.MBA, Evě Rybkové, narozené 7. 5. 1976, podnikatelce