Údajné provinění Michaely Schneidrové

s

Čekalo se pak na nějakou „hloupou, nerozkoukanou holku“, která rozhodnutí vydá, netušíc možné nepříjemnosti. Tou měla být Michaela Schneidrová, před kterou pro jistotu licenční spisy zamkl místopředseda  Antonín Panák do skříně. Toto vše probíhalo za zády Aleny Vitáskové, která pochopitelně po krátkém působení v ERÚ nemohla mít ještě přehled o všem a vůbec netušila, že je nějaký problém s elektrárnami Zemků.

Ale Michaela Schneidrová se rozhodla řídit se vlastní hlavou. K licenčnímu spisu se nějak dostala a po jeho nastudování spuštěné řízení o povolení obnovy licenčního řízení zastavila. Podle orgánů činných v trestním řízení se tím dopustila trestného činu.

Její rozhodnutí rozhněvalo místopředsedu ERÚ Antonína Panáka. To přimělo předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou k zadání přezkumu jejího rozhodnutí externí právní kanceláři. Výsledek přezkumu byl kladný, ovšem orgány činné v trestním řízení jej neuznaly.

Mezi jejími úvahami a myšlením policistů, státního zástupce, soudce, ale později i správního soudu jsou rozdíly, které zčásti spočívají v dílčím nesouladu správních a trestněprávních předpisů.

Michaela Schneidrová přezkoumala obsah licenčního spisu a zjistila, že žádosti o licence byly opatřeny všemi přílohami, jež předpisuje zákon. Žadatelé tak měli ze zákona nárok na vydání licencí. Problém byl pouze s revizními zprávami, z nichž o zprávách z 27. a 28. prosince 2010 věděla, že byly padělané. Ve spisu byla ale také revizní zpráva revizního technika Libora Hanáka, která tuto vadu neměla. Do spisu byla sice založena dodatečně, ale k rozhodnému datu věcně existovala a ostatně její vyznění bylo ve shodě s míněním dvou ze tří členů komise ERÚ, která v kritický den provedla obhlídku zařízení a poměrem názorů 2:1 se vyjádřila pro vydání licencí. Nebyla oprávněna zkoumat obsah revizní zprávy a nemohla předjímat, že revizní technik později při výslechu v trestním řízení uvede, že neprohlédl celou plochu elektráren, takže jde jen o dílčí zprávu. Neměla také k disposici spis z probíhajícího trestního řízení.Kromě toho dne 29. července 2011 (tedy těsně přeed nástupem Aleny Vitáskové do funkce) jistý Radim Kříž odstranil ze serveru ERÚ všechny fotografie a videa z obhlídek elektráren. Výchozí bod jejích úvah byl jiný než ten, z kterého vycházely orgány činné v trestním řízení a správní soud. S tím, co měla k disposici, dospěla k názoru, že v obnoveném řízení by platnost licencí byla obnovena. To se později také stalo.

Orgány činné v trestním řízení a správní soud ale její názor nesdílely. Vzhledem k tomu, že žádná z revizních zpráv nevyhověla jejich nárokům, zaujaly stanovisko, že žadatelé nevyhověli požadavku zákona, aby doložili bezpečnost a dokončení zařízení, uváděných do provozu.

 

Proti jejich stanovisku lze ovšem namítnout, že posuzovali věc později než Michaela Schneidrová, takže měly k disposici poznatky, kterými nedisponovala a navíc se mezi odborníky stále vedou spory, zda revizní zprávy slouží jako doklad o dokončenosti elektráren.

Bez ohledu na jejich názor o nedostatečnosti doložení žádostí revizními zprávami musíme uvést, že tyto elektrárny se lišily od mnohých, jež získaly licence, ač byly v rané fázi rozestavěnosti. Na snímcích z družice NASA z 28.prosince 2010, jež bohužel obhajoba nenechala provést jako důkaz, vidíme plochu, pokrytou tisíci panelů a dle znaleckého posudku společnosti PricewaterhouseCoopers podle účetních dokladů na investici za 1,3 miliardy Kč byly nedodělky za cca 60 tis. Kč, které neměly vliv na provozuschopnost elektráren.

Přílohy: 1/ Vítkův koncept rozhodnutí o povolení obnovy licenčního řízení

2/ Rozhodnutí Michaely Schneidrové o zastavení řízení o povolení obnovy

licenčního řízení

3/ Stanovisko advokátní kanceláře

4/ Správní rozsudky Krajského soudu v Brně

5/ Družicové snímky NASA

6/ Výmaz souborů