Korespondence s úřady

Zdeněk Jemelík, Vizitka místopředsedy Krajského soudu v Brně

Dnes v 18:45:52 byl z Krajského soudu v Brně odeslán do datové schránky spolku Chamurappi z.s. dopis místopředsedy soudu JUDr.
Aleše Flídra. Stáhl jsem jej v 21:19:29. Nepochopil jsem, proč mi pan místopředseda píše. Nikdy jsem ho neoslovil a nemám to ani do
budoucna v úmyslu. Není kárným žalobcem, takže není důvod, aby se vyjadřoval k mým kárným podnětům. Protože se jako předseda
stížnostního senátu Krajského soudu v Brně aktivně podílel na znojemském justičním zločinu, pokoušel jsem se o jeho kárné stíhání. Je
mi o něm známo, že se důsledně zastává soudců, kteří nedodržují procesní lhůty (více než rok na sepsání písemného vyhotovení rozsudku
je podle něj v normě). Dále jsem o něm slyšel, že byl skutečně horlivým členem KSČ. Z různých jeho projevů usuzuji, že by mohl posloužit jako důkaz správnosti názoru Ústavního soudu, který v odůvodnění ústavního nálezu č.j. I. ÚS 517/10 z 15.11.2010 připustil, že ovlivnění
komunistickou indoktrinací může být zátěží pro myšlení soudce demokratického právního státu.
 

Omluva předsedy Krajského soudu v Brně předsedovi Chamurappi z.s.

Předseda Krajského soudu v Brně se omluvil předsedovi spolku Chamurappi z.s. za urážlivý dopis místopředsedy Krajského soudu v Brně JUDr. Aleše Flídra.

Varování předsedovi vlády ve věci covid-19 ve věznicích

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

=================================================

Vážený pán

Ing.Andrej Babiš

předseda vlády ČR

Úřad vlády ČR

nábř.Ed.Beneše 4

118 01 Praha 1

 

Věc: č.j.Cham027/20/UrVl04BabisVarovani Praha 30.3.2020

Varování

Odpověď náměstka ministryně spravedlnosti JUDr. Jeronýma Tejce

JUDr. Jeroným Tejc
NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ SEKCE KOORDINACE BOJE PROTI KORUPCI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
 
Praha 28. května 2020
Č. j. MSP-54/2020-OMI-SP_I/3
Počet listů: 2
 
Vážený pane inženýre,
dovoluji si z pověření pana předsedy vlády a paní ministryně spravedlnosti reagovat na Váš dopis č. j. Cham027/20/UrV104BabisVarovani, ve kterém varujete před možným šířením infekce Covid-19 v českých věznicích, když zejména poukazujete na rizika spojená s hromadným ubytováním osob. V té souvislosti upozorňujete, že riziko je zvyšováno tím, že ve věznicích je podávána strava chudá na vitamíny a bílkoviny a lékařská péče není dostatečná. Řešení vidíte ve výrazném snížení počtu vězněných osob, a protože amnestii prezident republiky vyloučil, navrhujete využití institutu přerušení výkonu trestu, který v našem trestním právu již existuje. Současně se patrně domníváte, že by mělo dojít k jeho legislativní úpravě, která by proces jednodušila.