Pavel Buráň - odpůrce zproštění Novotných

Tato stránka navazuje na stránku Novotní & spol. Zabývá se snahami Pavla Buráně o zvrácení zprošťujícího rozsudku ve věci manželů Novotných. Jakmile je Krajský soud Brno zprostil obžaloby, podnikl kroky k ovlivnění veřejnosti a zejména Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího ve směru zpochybnění zprošťujícího rozsudku. Spojil se se společností Innocent Films Production a podpořil vydání 2.dílu knihy Zločiny beze zbraní, v které 1.kapitola obsahuje záznam jeho pohledu na věc, sepsaný podle jeho vyprávění spisovatelkou Marií Formáčkovou. Autorka vlastní poznatky nemá a ani se nepokusila porovnat jeho výklad s informacemi z jiných zdrojů.

Kromě toho získal podporu novinářů Petra Dimuna, Jana Hrbáčka a Luboše Xavera Veselého, kteří vystoupili na jeho podporu. A dokonce se mu podařilo získat podporu spolku Šalamoun. Jeho předseda Václav Peričevič vystoupil společně s ním v pořadu Xaver Live, věnovaném této kauze. Prohlásil, že kauzu zná ze spisu a ví, že k zproštění Novotných nemělo dojít.
 
2. díl Zločinů beze zbraně, "žlutou knihu" předvedli na televizní obrazovce  v pořadu Xaver Live 10. prosince 2022. Měla se dostat na trh v nejbližší době. Ale 14.prosince 2022 Vrchní soud v Olomouci potvrdil správnost rozhodnutí o zproštění Novotných. Tím zpochybnil veškeré dosavadní mediální výstupy ve prospěch Pavla Buráně včetně 1.kapitoly Zločinů beze zbraně, která takto dostala punc lživosti. K uvedení knihy na trh proto nedošlo.
 
Pavel Buráň pak pochopil, že zvrácení zproštění Novotných by mohl přivodit pouze nejvyšší státní zástupce podáním dovolání - pokud by mu ovšem vyhověl Nejvyšší soud ČR. Vyšly články a zazněly audiovizuální výstupy, zpochybňující rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. Pánové Jan Hrbáček a Luboš Xaver Veselý je považovali za nepochopitelné, dokonce možná ovlivněné korupcí. Významnou úlohu měla sehrát vystoupení na semináři (Ne)Spravedlnost v české justici a její excesy, uspořádaném spolkem Šalamoun v Poslanecké sněmovně pod záštitou Ústavně právního výboru 13.dubna 2023.
 
Novotní vyčkávali do poloviny února 2022 do obdržení písemného vyhotovení usnesení Vrchního soudu v Olomouci. Pak zahájili odvetná opatření.
 
Mimo jiné prostřednictvím advokáta vyzvali autory článků a audiovizuálních vstoupení, aby se omluvili a svá díla stáhli z internetu. Podali soudu návrh na vydání předběžného opatření, zakazujícího distribuci "žluté knihy", i když v té době na trhu nebyla. Soud jim vyhověl.
 
Přikročili také k opatřením obchodněprávní a trestněprávní povahy.
 
 

Zákaz vydání

USNESENÍ č.j.112 C 59/2023-28

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr. Ondřejem Sekvardem, Ph.D., jako samosoudcem v právní věci žalobců: a) PhDr. Ing. Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., MBA, MSc., nar. 27. 1. 1954, a b) doc. PhDr. Jarmila Novotná, Ph.D., MBA, nar. 7. 2. 1962, oba bytem v Kunovicích, Osvobození 755, PSČ: 686 04, zastoupeni Mgr. Pavlem Kandalcem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem v Brně, Kounicova 685/20, PSČ: 602 00, proti žalovanému: INNOCENT Films Production, s. r. o., se sídlem v Brně, Nové sady 988/2, PSČ: 602 00, IČ: 096 94 447, o ochranu osobnosti, o návrhu na vydání předběžného opatření

t a k t o :

Žalovanému se ukládá povinnost zdržet se vydání a distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2, ISBN 978-80-11-02323-2.