Od rozsudku Nejvyššího soudu ČR k povolení obnovy

Předsedkyně Okresního soudu ve Znojmě Mgr. Lenka Krčáková se později snažila omluvit jeho liknavost mimo jiné tím, že se zdržel vyhodnocováním dopisů, které mu poslal recidivista Karel Peer. V dopisech, z nichž jeden je datován 11.12.2013. druhý 9.4.2014, recidivista tvrdil, že doznání Antonína Škrdly je součástí komplotu, který vymyslel Jaroslav Schindler.

Nicméně JUDr. Jaromír Kapinus postoupil dopisy Okresnímu státnímu zastupitelství ve Znojmě až 29.4.2014. Na základě jejich obsahu státní zastupitelství navrhlo obnovu procesu Antonína Škrdly. Obě řízení o povolení obnovy procesy pak probíhala souběžně jako zrcadlová. Na obou se prověřovalo Peerovo tvrzení. Recidivista se odvolal na další dva spoluvězně, takže tři vězni byli dvakrát eskortováni z Příbrami do Znojma a zpět. Výsledkem prověřování bylo zjištění, že se jednalo o fabulaci. Pozdější pokusy o trestní stíhání Karla Peera pro pomluvu a poškozování cizích práv ztroskotaly na neprůstřelné obraně ze strany PČR a státního zastupitelství.

Karel Peer se „proslavil“ také tím, že vydíral redakci Znojemského Týdne hrozbou, že zveřejní informace o intimním životě zesnulého šéfredaktora, pokud mu nevyplatí částku 150 tis. Kč (viz příloha č.18). PČR vyhodnotila jeho čin jako přestupek proti občanskému soužití a postoupila jeho vyřízení přestupkovému orgány. Protesty u kontrolních orgánů PČR a státního zastupitelství byly bezvýsledné. Orgány činné v trestním řízení i v tomto případě poskytly vyděrači neprůstřelnou ochranu.

Když na stránce InfoJednání portálu Justice nebyl ještě 17.2.2014 záznam o nařízení veřejného zasedání k jednání o povolení obnovy procesu, Jaroslav Schindler ztratil trpělivost a podal Nejvyššímu soudu ČR podnět k odnětí a přikázání věci podle §25 trestního řádu. Totéž opakoval dne 8.7.2014. Nejvyšší soud ovšem nevyhověl.

 

Dne 26.4.2014 senát JUDr. Jaromíra Kapinuse reagoval na projevy nedůvěry sebekriticky a vyloučil se z řízení usnesením pro podjatost. Krajský soud v Brně ale vyhověl stížnosti OSZ Znojmo a dne 5.8.2014 usnesení okresního soudu zrušil.

 

Prakticky celý rok 2014 trvaly „přestřelky“ mezi Jaroslavem Schindlerem a soudy, fakticky vyvolané laxností přístupu předsedy senátu JUDr. Jaromíra Kapinuse k rozsudku Nejvyššího soudu ČR.

 

Veřejné zasedání k žádosti o povolení obnovy procesu Tomáše Čepury a Jaroslava Schindlera bylo zahájeno až 19.2.2015 a po čtyřech veřejných zasedáních dospělo dne 14.7.2015 k usnesení o povolení obnovy.

 

Žalobkyně JUDr. Jarmila Goldová se v soudní síni nevyjádřila, ale ještě téhož napadla usnesení stížností. Jaroslav Schindler vyzval podáním ze 17.7.2017 krajské státní zastupitelsví k vykonání dohledu nad její činností. Krajské státní zastupitelství vzalo její stížnost zpět usnesením z 21.10.2015, což vzal Krajský soud v Brně na vědomí usnesením z 22.11.2015.

 

Veřejné zasedání k jednání o povolení obnovy procesu bylo zahájeno až 3.3.2015 a po čtyřech veřejných zasedáních dospělo k vydání usnesení dne 25.6.2015. Obnova nebyla povolena, čili byla potvrzena oprávněnost odsouzení Antonína Škrdly.

 

Jaroslav Schindler a Tomáš Čepura byli s výsledkem spokojeni. Nicméně rozhodnutí má neodstranitelnou vadu na kráse: zůstal v plném rozsahu platný rozsudek, který je vadný kvůli neoprávněnému uvedení Jaroslava Schindlera a Tomáše Čepury jako spolupachatelů Antonína Škrdly. Soudce Mgr. Pavel Rujbr věděl o jejich rozsudku a poradil si s ním tak, že bez jakéhokoli dokazování a bez slyšení obou pánů před soudem je připsal jako spolupachatele každého k jednomu loupežnému přepadení. Neuložil jim žádný trest. Protože pánové nejsou stranami řízení, nemohli se odvolat ani proti rozsudku ani proti usnesení o nepovolení obnovy. Kdyby náhodou došlo k obnově procesu, bylo by možné je z rozsudku vypustit. K obnově ale není důvod.

Soupis příloh ke stažení :

1-2. Dopisy předsedkyně Nejvyššího soudu ČR z 27.2.2014 a 14.7.2014

3. – Dopisy recidivisty Karla Peera

4. – Návrh OSZ Znojmo na povolení obnovy procesu Antonína Škrdly

5-6. Žádosti Jaroslava Schindlera o odnětí a přikázání věci podle & 25 tr.ř.

7. – Zamítnutí žádosti o odnětí a přikázání věci podle & 25 tr.ř.

8. -Usnesení OS Znojmo o vyloučení senátu JUDr. Jaromíra Kapinuse

9. -Zrušení usnesení sub 8 usnesením KS Brno

10.-Zahájení veřejného zasedání ve věci Antonína Škrdly

11.-Usnesení OS Znojmo o nepovolení obnovy procesu Antonína Škrdly

12.- Zahájení veřejného zasedání ve věci Tomáše Čepury a Jaroslava Schindlera

13.- Usnesení OS Znojmo o povolení obnovy procesu Tomáše Čepury a Jaroslava Schindlera

14.-Stížnost žalobkyně proti povolení obnovy procesu

15.-Podnět Jaroslava Schindlera k vykonání dohledu nad činností žalobkyně

16.-Usnesení KSZ Brno o zpětvzetí stížnosti žalobkyně

17.- Usnesení KS Brno o vzetí na vědomí zpětvzetí stížnosti žalobkyně