Odpověď náměstka ministryně spravedlnosti JUDr. Jeronýma Tejce

JUDr. Jeroným Tejc
NÁMĚSTEK PRO ŘÍZENÍ SEKCE KOORDINACE BOJE PROTI KORUPCI
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
 
Praha 28. května 2020
Č. j. MSP-54/2020-OMI-SP_I/3
Počet listů: 2
 
Vážený pane inženýre,
dovoluji si z pověření pana předsedy vlády a paní ministryně spravedlnosti reagovat na Váš dopis č. j. Cham027/20/UrV104BabisVarovani, ve kterém varujete před možným šířením infekce Covid-19 v českých věznicích, když zejména poukazujete na rizika spojená s hromadným ubytováním osob. V té souvislosti upozorňujete, že riziko je zvyšováno tím, že ve věznicích je podávána strava chudá na vitamíny a bílkoviny a lékařská péče není dostatečná. Řešení vidíte ve výrazném snížení počtu vězněných osob, a protože amnestii prezident republiky vyloučil, navrhujete využití institutu přerušení výkonu trestu, který v našem trestním právu již existuje. Současně se patrně domníváte, že by mělo dojít k jeho legislativní úpravě, která by proces jednodušila.
 
Vážený pane inženýre,
přijměte prosím mé ujištění, že problémy spojené s šířením Covid-19 si Ministerstvo spravedlnosti i Vězeňská služba uvědomují, proto byla ve vzájemné spolupráci přijata řada opatření za účelem eliminace rizik vniknutí nákazy Covid-19 do věznic, vazebních věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence, a dalšímu zamezení jejímu možnému šíření. Od počátku probíhající pandemie situaci důsledně monitorujeme a nepodceňujeme. Dovolte mi
informovat Vás níže o krocích a opatřeních, které Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti a Vězeňská služba k zabránění šíření Covid-19 v posledních měsících podnikly.
 
Vězeňská služba začala, vzhledem k nedostatku roušek na trhu, tyto šít, a to jak pro zaměstnance, tak i pro vězněné osoby. V oblasti ochrany vězněných osob, příslušníků a zaměstnanců byly a nadále jsou jednotlivým organizačním jednotkám centrálně distribuovány prostředky s virucidním účinkem, látkové roušky a roušky z nanovlákenných materiálů. Zajišťovány jsou ochranné rukavice, respirátory, obleky, brýle, štíty aj. Taktéž Vězeňská služba obdržela ze strany státu ochranné prostředky proti šíření infekčních onemocnění. Každý zaměstnanec a příslušník Vězeňské služby obdržel 6 ks ochranných roušek a každá vězněná osoba 3 ks. Při pohybu mimo celu či ložnici je nošení roušky pro vězněné osoby povinné. Jejich desinfekce je prováděna obdobně jako v domácnosti (vhodné praní, žehlení) buď formou sebeobslužných aktivit, nebo jiným adekvátním způsobem po linii věznice. Respirátory P3 Nanologix jsou vybaveni příslušníci Vězeňské služby na vstupech a vjezdech do organizačních jednotek, nástupních odděleních, příslušníci zajišťující eskortní činnost, zdravotnický personál aj.
 
V případě převzetí osoby do výkonu vazby a k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody, která vykazuje příznaky respiračního virového onemocnění, se tato osoba převeze bezodkladně do Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno na infekční oddělení nemocnice a je umístěna na izolační celu. V rámci organizačních jednotek jsou rovněž zřízeny izolační cely. Každá věznice a vazební věznice má zpracován krizový plán, podle kterého se bude, v případě výskytu Covid-19 v organizační jednotce, řídit. Léčebný program bude odvislý od zjištěného zdravotního stavu a jeho vývoje. Bude-li nutná hospitalizace pacienta, je připravena lůžková kapacita v nemocnici Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, která může být v případě potřeby ještě rozšířena. Tam je poskytována standardní péče, v případě potřeby intenzivní zdravotní péče, bude obviněný, odsouzený nebo chovanec eskortován k mimovězeňskému poskytovateli zdravotních služeb.
 
U podezřelých případů na Covid-19 jsou přijímána přísná protiepidemická opatření, zejména je z preventivních důvodů nařízena izolace této osoby. V případě potvrzení pozitivity budou dle sdělení Vězeňské služby tato opatření nadále v platnosti, případně budou ve spolupráci s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví rozšířena. V souladu s běžnými postupy jsou již nyní zjišťovány potenciální kontakty, tedy osoby, se kterými podezřelá osoba byla v kontaktu. Takové osoby jsou následně umístěny do karantény a jejich zdravotní stav je cíleně sledován.
 
Při vstupu všech osob do organizačních jednotek Vězeňské služby, bez výjimky, je zajištěn systém desinfekce a měření tělesné teploty bezkontaktními teploměry. Měření probíhá v prostoru vstupní/vjezdové brány. V případě naměření zvýšené tělesné teploty (37,5 °C a vyšší) u vstupující osoby, není tato osoba z preventivních důvodů do organizační jednotky vpuštěna.
 
O přijatých opatřeních Vězeňskou službou byly informovány též soudy, Česká advokátní komora, Policie České republiky, dozoroví státní zástupci, Generální inspekce bezpečnostních sborů a další. V rámci úkonů v trestním řízení, které zajištují příslušné složky státu byl preferován bezkontaktní styk s vězněnými osobami, tj. videokonference, Skype. Do organizačních jednotek Vězeňské služby není umožněn vstup osobám, které nepoužívají ochranu dýchacích cest, tj. nemají zakrytý nos a ústa (rouška, respirátor, šátek, šála nebo jiná tkanina, která může pomoci bránit šíření kapének během dýchání či mluvení).
 
Dne 12. 3. 2020 byl v souladu s čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, vyhlášen nouzový stav. Následně bylo dne 13. 3. 2020 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, vládou přijato usnesení, kterým zakázala ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu s účinností ode dne 14. března 2020 od 00:00 hodin návštěvy. Vězeňská služba přijala řadu kompenzačních opatření, mezi která mj. patří prodloužení doby telefonátů z 20 na 30 minut, možnost přijetí 1 nárokového balíku navíc, postupně jsou rovněž
umožňovány videohovory s rodinou přes Skype, což umožňuje vizuální kontakt s rodinou při dodržení zákazu návštěv ve věznici. Aktuálně platí, že dne 15. 5. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým s účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařídilo Vězeňské službě České republiky rozhodnout ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence o tom, že v rámci jedné návštěvy obviněného, odsouzeného či chovance bude umožněna návštěva pouze jedním návštěvníkem.
 
V oblasti zaměstnávání vězněných osob probíhala ze strany Vězeňské služby intenzivní komunikace se zaměstnavateli vězněných osob na vnějších pracovištích a na pracovištích s volným pohybem mimo věznici. Ze strany zaměstnavatelů byly po dohodě vězněné osoby vybaveny ochrannými pomůckami na pracovištích a taktéž brány věznic opouštějí vězněné osoby vybaveny příslušnou ochranou. Při návratu do věznice byla každému vězni na vstupu měřena teplota a všichni procházeli povinným mytím rukou. Dále byli dotazováni, zda se nezměnil jejich zdravotní stav. V případě podezření na změnu stavu dojde k sepsání zápisu, tento stav je oznámen vedoucímu zdravotního střediska a vězněný je izolován od ostatních vězňů a zároveň jsou izolováni i ti, kteří byli s tímto vězněným v kontaktu. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bylo s účinností ode dne 13. dubna 2020 od 00:00 hod.Vězeňské službě České republiky nařízeno vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených ve věznici s ostrahou dle stupňů zabezpečení a zařazení na pracovištích (na pracovištích s volným pohybem mimo věznici, nestřežených pracovištích a pracovištích nezbytných k zajištění chodu věznic a vazebních věznic), aby bylo sníženo riziko šíření onemocnění Covid-19 u odsouzených i personálu Vězeňské služby České republiky.
 
Podle možností je rovněž umožňováno častější koupání vězněných osob. Na dobu opatření v souvislosti s nákazou Covid-19 byl rozšířen sortiment v kantýnách o vitamínové a minerální přípravky v šumivé podobě. V rámci přijatých opatření je rovněž snaha navádět a shromažďovat v daných prostorech vězněné osoby v co nejoptimálnějším počtu s ohledem na možnosti věznice. Např. vycházky jsou realizovány v menších skupinách a v co nejširším časovém rozsahu, případně odděleně podle zařazení na pracoviště. K výdeji oběda se nevyužívá maximální kapacita jídelen, zpravidla jsou do jídelen naváděny jednotlivé oddíly, což umožňuje dostatečný prostor k odstupu. Taktéž v rámci možností je minimalizován počet vězněných osob předváděných do zdravotních oddělení (ordinací, vyšetřoven atd.) a jejich kumulace v čekárnách.
 
Výrazně byla eliminována eskortní činnost. Ta v měsíci březnu klesla téměř o 40 %, zatímco počet videokonferencí se v porovnání s únorem zvýšil téměř o polovinu. Probíhala intenzivní komunikace se soudy, aby co nejvíce využívaly Skype nebo videokonferenční zařízení. I v oblasti ochrany zaměstnanců, příslušníků a vězněných osob, v rámci eskortní činnosti, je Vězeňskou službou zajišťována dezinfekce eskortních vozidel a před realizací eskorty k umístění a přemístění je zajištěno měření tělesné teploty u vězněných osob v místnosti s pokojovou teplotou (např. v rámci osobní prohlídky). Vězněná osoba, u které je naměřena tělesná teplota 37,5 °C a vyšší, je z eskorty vyřazena.
 
Za Váš návrh na legislativní změnu děkuji. Předal jsem ho k posouzení sekci legislativní,v jejíž působnosti úprava daného předpisu je a o výsledku tohoto posouzení Vás budu informovat. Považuji za důležité posoudit navrhovanou změnu mj. i s ohledem na procesní náročnost navrženého postupu.
 
Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba a v neposlední řadě i soudy přijaly v souvislosti s naplněnou ubytovací kapacitou věznic další opatření – na soudy bylo apelováno, aby pokračovaly ve výkonu agendy podmíněného propouštění (pokud možno prostřednictvím videokonferencí) a omezily v některých vhodných případech nástupy výkonu trestu z občanského života. Stejně bylo na základě podnětu vládní zmocněnkyně pro lidská práva
doporučeno ředitelům věznic, aby ve vhodných případech sami navrhovali předčasné podmíněné propuštění podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku.
 
K Vašim výhradám k úrovni lékařské péče a nevhodné stravě sděluji, že přes všechny obtíže Vězeňská služba zvládá zajišťovat lékařskou péči o vězněné osoby na velmi vysoké úrovni. Co se stravy týče, uvědomuji si, že mohou existovat víceméně subjektivní výhrady, nicméně na rozumný denní jídelníček s vyváženým poměrem živin ve věznicích dohlížejí nutriční terapeuti. Pokud si přesto některá z vězněných osob chce vězeňskou stravu zpestřit, má možnost nákupů ve vězeňské prodejně.
 
Závěrem považuji za potřebné sdělit, že do dnešního dne byla v českých věznicích nákaza Covid-19 zjištěna u zhruba 10 zaměstnanců Vězeňské služby (většina z nich už je vyléčena) a u jedné vězněné osoby (v tomto případě se jedná o osobu obviněnou, která s nákazou byla dodána do výkonu vazby - po jejím nástupu byla od samého počátku přijata dostatečná opatření k zamezení šíření viru).
 
Děkuji ještě jednou za Váš zájem o řešení problémů českého vězeňství a v případě zájmu o schůzku na toto či podobná témata jsem Vám k dispozici.
 
S pozdravem

Soubory ke stažení