Nepřátelský dopis Johna Boka

Mám obavy, že to byla jeho iniciativa směrem k Babišovi a nikoli, že by Babiš oslovil pana Jemelíka.Je to nemístné a v rozporu s tím, k čemu spolek před dvaceti čtyřmi lety vznikl. Již dříve jsem poukazoval na skutečnost, že si pan Jemelík osvojuje právo jednat jak s mu zlíbí a kdykoli píše své články, nezapomene zdůraznit, že je dlouholetý člen spolku, tj. zaštiťuje se jím a přitom odmítá respektovat předsedu spolku, jeho místopředsedu a jedná autonomně, tj. privileguje si právo si dělat to, co chce. Neinformuje mne o svých aktivitách směrem k ministerstvu spravedlnost, resp. k jeho ministrovi, k vězeňské službě a k jeho gen. řediteli a jak před časem přiznal, nepotřebuje mě na nic jiného, než k podepsání spolkové korespondence, tedy navenek vystupuje jako člen spolku, ale ve skutečnosti jedná jako soukromá fyzická osoba, která nedbá stanov spolku. Nepověřil jsem ho k jeho mnohým kontaktům (pracovním ???)  s řediteli věznic, s generálním ředitelem VS, s ministrem spravedlnosti etc, o nichž se dovídám mimovolně, náhodou, a to jen o těch, které mi pan Jemelík sdělí, nebo mě o tom zcela náhodně informují ti, jichž se jeho aktivity týkají.

Jeho nekonzultovaná aktivita ve věci Babiše je pro mne neakceptovatelná a věřím, že pro většinu členů spolku taktéž. Pan Jemelík je evidentně přesvědčený, že se pravidly spolku, tj. jeho stanovami, nemusí řídit. Odkazuji na čl.3, odst. 5 a čl. 6, obzvláště odst 1 a 2. Pana Jemelíka jsem nepověřil jednáním s panem Babišem, byla to jeho osobní iniciativa. Vracím se k problému, kdy pan Jemelík píše o jednotlivých kauzách klientů spolku, tedy jsou mu díky jeho členství ze strany klientu zpřístupňovaný dokumenty, spisové materiály  a jiné informace, ale nakonec se ohání autorským právem, publikuje je je všude možně, jen ne na stránkách spolku, ač jen díky tomu, že je členem spolku a důvěře klientů, se dozvídá to, co by se jako fyzická osoba asi těžko dověděl. Nutno podotknout, že když jsem ho požádal, aby se angažoval ve věci pana Kramného při intervenci u ministra Pelikán , tak mne odbyl s tím, že ministr ví, že byla podána ústavní stížnost a že ta má přednost, jako bych to nevěděl. Pan Jemelík zapomíná, že v činnosti spolku se angažuji mnohem déle než on, že jeho směšné mentorství potvrzuje, že nepřipouští jiný postup, než který uzná jen on. Podat SPZ a nebo podnět k obnově řízení se nijak nepříčí skutečnosti, že je podána ústavní stížnost, neboť ta má samozřejmě přednost. Ale věci jsou v pohybu a to bylo vždy oč spolku šlo a né neustále taktizování. Měl by si to nechat vysvětlit od zcela renomovaných právníků, jako je pan doktor Kučera nebo náš člen, pan doktor Špadrna. Jelikož o aktivitách pana Jemelíka, který se mnohdy chová spiklenecky a tajemně, se mohu jen dohadovat a to v pozici předsedy je pro mne neakceptovatelné, rozhodl jsem se, že z titulu své funkce navrhnu jeho vyloučení se spolku, ať již má " rozdělané" klienty, či nikoli, neboť situace je neúnosná. Je mi to líto, neboť pro mnohé klienty spolku vykonal mnoho neocenitelné práce, zásluhami však nelze neustále omlouvat jeho jednání a ignoranství. Nezúčastnil se valné hromady a komentoval to sarkasticky a urážlivě vůči ostatním členům spolku. Bohužel není nadále akceptovatelné, aby pan Jemelík ignoroval skutečnost, že je to spolek, kdo mu umožnil se dostat do povědomí nejen jeho čtenářské obce ale hlavně do kontaktu s ministry spravedlnosti a funkcionáři vězeňské služby tak i policejními. Co dělá nyní, je zneužívání renomé spolku a namísto aby tu byl pan Jemelík pro spolek, a tím pro jeho klienty, používá spolek způsobem jemu vyhovujícím a přitom o nás ostatních trousí poznámky směrem k potencionálním klientů, že jsme banda břídilů etc. Proto se na Vás obracím  abyste hlasovali, prostřednictvím mailu, o mém návrhu o vyloučení pana Zdeňka Jemelíka ze spolku Šalamoun a to z následujících důvodů. Pro opakovaně svévolné jednání, ke kterému jsem ho nepověřil, pro nerespektování skutečnosti, že pan Václav Peričevič je valnou hromadou řádně zvoleným místopředsedou a odmítaní s ním spolupracovat, pro opakované odmítání informovat předsedu spolku a skutečnostech, které se týkají jednotlivých kauz, viz. informace o tom, že pani Vitásková nepůjde sedět a na dotaz, na základě jakých skutečností to tvrdí mi, před členy spolku, odmítl poskytnout informace ač jako předseda spolku na ně mám zcela ednoznačně právo, pro jeho snahy vnášet rozvrat mezi jednotlivými členy spolku a pro pomluvu. Pan Jemelík zcela určitě, pokud ovšem již nemá záměry, tj. osamostatnit se a využít toho, že se díky spolku hlavně coby autor článků dostal do povědomí díky svému neustálému zviditelňování se, využije možnosti prokázat, že z mé strany se jedná o osobní záležitost. Nechávám na Vás abyste rozhodli. Nehodlám reagovat na Vaše výtky, dotazy, argumentace. Coby předseda spolku jsem léta  toleroval  pana Jemelíka. Již jednou jsem ho vyzval, aby sám vystoupil ze spolku. Reakcí bylo, že to odmítl. Následovalo údobí, kdy část členů věřila, že se vše srovná. Já byl v tichosti skeptický. On to pochopil, tak jak to pochopil  a výsledkem je skutečnost, že  mne coby představitele spolku nerespektuje, odmítá respektovat místopředsedu Peričeviče, znevažuje práci jiných členů spolku a v takové situaci nemám jinou možnost, než že buď nadále budu předsedou, neboť jste mě zvolili, nebo pan Jemelík bude nadále členem spolku a pak já nemám nadále ve spolku co dělat, neboť to bude bráno jako projev slabosti. Není to z mé strany vydírání ale logický závěr v dané situaci. Argument, že spolek jsem já a já jsem spolek nemá žádnou váhu, jestliže jeden člen je přesvědčený o tom, že si může dělat co on uzná za vhodné 

S pozdravem Váš předseda.

P.S.  Své ne, ano či zdržení se hlasování zašlete laskavě na mailové adresy obou místopředsedů, (duplicitně) tj. : Václav Peričevič- vaclav.pericevic@webdomena.cz , JUDr. Miroslav Špadrna- hantomas@email.cz  a to do deseti dnů od obdržení tohoto mailu. Oni pak společně sdělí panu Jemelíkovi a členům spolku výsledek hlasování.

Poznámka: Pan Bok mi nedal šanci, abych mu vysvětlil, o čem jsme s pane Babišem jednali.Hlasování per rollam ale zkrachovalo. Pan Bok se pak projevil jako mluvka: ze spolku nevystoupil, ale svolal na 4.11.2017, kde už se mu záměr zdařil.

Z.J.