Souhrnný pohled na trestní stíhání solárníků

Obecný přehled o případu

Tato kniha pojednává o křivdách, jichž se stát dopustil nekompetentními a podjatými orgány na podnikatelském klanu Zemků, významných investorů do fotovoltaické energetiky. Právo na svobodu myšlení a vyjadřování názorů nás opravňuje k zveřejnění kritického pohledu na jednání státních zástupců a soudců, odlišného od obžaloby a soudních rozhodnutí.

Zdůrazňujeme současně, že trestní právo je krajní prostředek. Platí zásada subsidiarity trestní represe, ale v tomto řízení došlo ke kriminalizací ať již skutečných nebo domnělých pochybení správního rázu, jež bylo možné řešit jako přestupky podle energetického zákona.

K základním principům trestního práva patří zásada „in dubio pro reo“ ve spojení s presumpcí neviny. V této kauze jich státní zástupce Radek Mezlík, předsedové senátu Aleš Novotný, Ivo Lajda a Vladimír Jurka nedbali. O vině měli jasno dříve, než projednávání před soudem začalo a důkazy zásadně vykládali v neprospěch obviněných, popř. nehodící se odmítali.

Vůbec je nenapadlo, že by měli při posuzování jednání zvláště Zdenka Zemka st., šéfa holdingu, přihlédnout ke skutečnosti, že jednal v tísni ve snaze odvrátit krach od firmy, postižené neodpovědnou změnou podmínek financování solárních projektů. Počínání orgánů činných v trestním řízení působí dojmem, že je nějaký „vyšší zájem“ na zničení firmy s několika tisící zaměstnanci a vlastnící cenné patenty.

Úplný text je ke stažení v příloze pdf.