Petice za propuštění Shahrama Abdulla Zadeha

Zmíněný státní zástupce JUDr. Michal Galát se pak v souvisejícím vazebním řízení dopustil dalšího nezákonného jednání, za které na něj podal vrchní státní zástupce v Olomouci kárnou žalobu s návrhem na dočasné snížení platu.


Okolnost, že dozorový státní zástupce čelí v přípravném řízení kárnému postihu, je velmi neobvyklá, dva postihy najednou jsou zcela mimořádný úkaz.


Žádáme Vás, abyste se zabývali pokračujícím krácením práv zmíněného obviněného ze strany státních zástupců VSZ Olomouc a s nimi spolupracujících soudců Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně, které se projevuje jeho týráním nadužíváním vazby.


Vycházíme z názoru, že základním kamenem trestního práva je presumpce neviny. Na obviněného se má proto pohlížet až do rozsudku jako na nevinného a jeho práva mají být maximálně šetřena. Prověřování podezření má obviněného zatěžovat jen v nejnutnějším rozsahu. Vazba je hlubokým zásahem do základních práv občana podle Listiny základních práv a svobod a je proto mimořádným opatřením, ke kterému se má sáhnout jen v případě krajní nezbytnosti a v nejmenším možném rozsahu. Při hodnocení důvodnosti uvalení vazby by se mělo přihlížet i k jejím dopadům na rodinu obviněného.


MUDr. Shahram Abdullah Zadeh nebyl dosud odsouzen za žádný trestný čin, takže se na
něj nepochybně vztahují výše uvedené úvahy. Je obžalován ve dvou trestních kauzách. U
Krajského soudu v Brně probíhá trestní řízení sp.zn. 46 T 5/2015, v němž jej žalobce viní
z účasti na daňových podvodech se škodou 2,5 miliardy Kč ( z toho 2,25 miliard vzniklo
v době vyšetřování pod dohledem dozorového státního zástupce). Řízení běží třetím
rokem, ale rozsudek je zatím v nedohlednu. U Městského soudu v Brně probíhá řízení
sp.zn. 3 T 151/2017, v němž jej žalobce viní z ustavení zločineckého uskupení, které se
mělo zabývat obstaráváním podkladů pro ovlivňování svědků v kauze Krajského soudu
v Brně sp.zn. 46 T 5/2015. Uskupení měl založit z vazby a jeho hlavními „dodavateli“ byli
spolupracovníci PČR, kteří dostali za dodaná písemná svědectví vysoké odměny, jež
odevzdali PČR. Dodáváme, že pan obžalovaný měl možnost zakoupená svědectví použít,
když vypovídal devět dní před soudem, ale nikdy je nezmínil.


Nezabýváme se předjímáním výsledků obou řízení, protože v souladu s presumpcí neviny
trváme na názoru, že bez ohledu na možné pozdější odsouzení má obžalovaný nárok na
zacházení v souladu s právem a s dobrými mravy.


V souvislosti s řízením Krajského soudu v Brně sp.zn. 46 T 5/2015 strávil pan obžalovaný
22 měsíců ve vazbě. Krajský soud jej propustil na svobodu 1.2.2016 po složení rekordní
kauce 150 milionů Kč. Kauci složili členové rodiny a přátelé. Ještě na dvoře věznice byl
ale na pokyn státního zástupce KSZ Brno JUDr. Jiřího Kadlece zadržen policií, dodán do
cely předběžného zadržení a předveden před senát Krajského soudu v Brně s návrhem na
uvalení předběžné (tj. časově neomezené) vazby. Státní zástupce tím vyšel vstříc zájmu
teheránské prokuratury o jeho vydání do Íránské islámské republiky k tamnímu
trestnímu stíhání, a to s vědomím, že MUDr. Shahram Abdullah Zadeh jako občan ČR
nesmí být vydán bez svého souhlasu a nemá tedy důvod vyhýbat se vydávacímu řízení.
Tento postup byl šokující pro postiženého, jeho rodinu a přátele. Nicméně Krajský soud
v Brně usnesením ze dne 4.2.2016 č.j. 11Nt 201/2016 návrh na uvalení vazby zamítl
jednak proto, že pro něj nebyly věcné a právní důvody, ale také proto, že kauce, složená
v rámci řízení Krajského soudu v Brně sp.zn. 46 T 5/2015, je pojistkou proti možnému
útěku obviněného i v každém dalším řízení.


Dne 2.12.2016 byl MUDr. Shahram Abdullah Zadeh znova zadržen policií a dne 4.12.2016
na něj Městský soud v Brně pod č.j. 70 Nt 3635/2016 uvalil vazbu útěkovou, koluzní a
předstižnou. Lhůta pro uvalení koluzní vazby již vypršela. Dozorový státní zástupce
JUDr. Michal Galát svévolně prodloužil trvání koluzního režimu o několik týdnů bez
odpovídajícího souhlasu vazebního soudu, a to v době, kdy všichni spoluobvinění již byli
vyslechnuti. Zasáhl tím do rodinného života pana obžalovaného, neboť manželé Zadehovi
museli strpět přítomnost policistky při návštěvách déle, než bylo ze zákona nutné. Za to
se dočkal kárné žaloby.


V dalším vývoji Městský soud v Brně rozhodl dne 11.4.2017 pod č.j. 70 Nt 1910/2017 o
propuštění pana obviněného na svobodu. Poukázal m.j. na vysokou kauci, která působí
jako pojistka proti útěku pana obviněného. Připustil, že existuje jisté nebezpečí
pokračování trestné činnosti pana obviněného, ale je tak malé, že lze vazbu nahradit
mírnějším opatřením. K stížnosti dozorového státního zástupce JUDr. Michala Galáta
Krajský soud v Brně jako soud stížnostní zrušil toto rozhodnutí dne 25.5.2017 pod č.j. 9
To 171/2017 s tím, že důvody pro uvalení vazby útěkové a předstižné dosud trvají. Soud
vyslovil názor, že kauce byla složena v jiném řízení a nemá proto v této věci účinnost
pojistky proti útěku. Na rozdíl od Městského soudu v Brně hodnotil přísněji možnost
pokračování trestné činnosti pana obviněného a shledal tedy důvodnost i vazby
předstižné.


Toto právní hodnocení se od té doby opakuje ve všech rozhodnutích ve vazebním řízení.
Trvá tak zvláštní situace, v které jeden senát Krajského soudu v Brně uznal, že rekordní
kauce, složená v jednom řízení, je pojistkou proti útěku i v jiném případě, zatímco jiný
senát téhož soudu ji za pojistku v jiné kauze neuznává.


Patrně by bylo na místě, aby k této věci vydal sjednocující stanovisko Nejvyšší soud ČR,
ke kterému by se problém mohl dostat pouze cestou stížnosti ministra pro porušení
zákona. Je zřejmé, že útěk nebo maření trestního stíhání ve věci Městského soudu v Brně
by vedl k propadnutí kauce, složené u Krajského soudu v Brně, účinnost kauce jako
pojistky je tak nezpochybnitelná.


Rozdílnost postojů dvou senátů téhož soudu k jedné právní otázce nelze mechanicky
hodnotit jako projev soudcovské nezávislosti. V případě, že by pan obžalovaný uprchl po
propuštění ze současné vazby, kauce propadne státu stejně, jako kdyby porušil podmínky
jejího vydání v kauze Krajského soudu v Brně. Názorová nezávislost soudu není licencí
na nedbání logiky, popření zdravého selského rozumu a dobrých mravů.


Městský soud v Brně ale v usnesení z 1.11.2017 kauci naopak hodnotí jako doklad o
dobrých finančních poměrech pana obžalovaného, které by mu usnadnily v případě útěku
život, a hodnotí ji proto jako faktor, zvyšující riskantnost jeho propuštění na svobodu.
Připadá nám naivní představa, že by pan obžalovaný mohl pokračovat v nakupování
svědeckých prohlášení, když všichni horlivci, kteří mu k nim pomáhali, prošli vazbou a
jsou jeho spoluobžalovanými, a mimo zájem orgánů činných v trestním řízení stojí pouze
spolupracovníci policie, kteří si za špinavou práci nechali zaplatit a peníze odvedli policii.
Za daných okolností nám pokračující držení pana obžalovaného ve vazbě po vypršení
lhůty vazby koluzní připadá jako nadbytečné a hodnotíme je jako účelové týrání.
Standardní postupy obhajoby proti tomuto způsobu zacházení s panem obžalovaným
nevedly k výsledku, protože místní orgány zřejmě hodlají držet jak 150 milionů Kč na
účtě, tak beneficienta kauce za mřížemi. Proto se v nouzi obracíme na Poslaneckou
sněmovnu s podnětem, aby se v rámci výkonu kontrolní pravomoci zabývala zvláštními
postupy orgánů činných v tomto trestním řízení.


Petici předkládá petiční výbor členů spolku Chamurappi z.s. ve složení Marie Jedličková,
Ing. Zdeněk Jemelík, Mgr. Jarolím Klabník a Romana Smékalová. Petici současně
dáváme na vědomí veřejné ochránkyni práv a veřejnosti.


Petice je dostupná také na soukromém bloggu Ing. Zdeňka Jemelíka
http://www.jemelikzdenek.cz/2017/12/petice-proti-tyrani-shahrama-abdullaha.html, na
facebookových stránkách spolku Chamurappi z.s. https://www.facebook.com/provokace


Připojení podpisu je možné na na webu Petice24com
https://www.petitions24.com/brnnske_soudy_nestandardnimi_postupy_tyraji_ob_shahrama_a
bdullaha_zadeha_pokraujicim_drenim_ve_vazb


Se srdečným pozdravem
Ing. Zdeněk Jemelík, předseda spolku
CHAMURAPPI z.s.


Na vědomí :
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
Brno, 602 00