PODNĚT SPOLKU CHAMURAPPI Z.S. K PODÁNÍ SPZ VE PROSPĚCH SLOŽITELŮ KAUCE

Vážený pán
JUDr. Jan Kněžínek Ph.D.
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
120 00 Praha 2
 
Věc: č.j. Cham178/18/Knezinek13KauceSPZ    Praha 21.10.2018
Podnět k podání stížnosti pro porušení zákona proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.6.2018 sp.zn. 46 T 5/2015 a Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20.9.2018 č.j. 5 To 63/2018
 
Vážený pane ministře,
zmíněnými usneseními soudy zamítly žádost složitelů rekordní kauce 150 milionů Kč, složené jimi ve prospěch propuštění z vazby obž. MUDr. Shahrama Zadeha, aby jim byly jejich finanční prostředky vráceny, neboť kauce neplní účel, pro který ji složili: pan obžalovaný je od 2.prosince 2016 ve vazbě Městského soudu v Brně, jenž nejeví ochotu jej propustit.
Složitelé jsou počestní občané bez záznamu v trestním rejstříku a požívající ve svém okolí dobré pověsti, o čemž se přesvědčil Krajský soud v Brně v rámci rozhodování o přijetí kauce. Je mezi nimi honorární konzul Monackého knížectví, který patřil do okruhu osob, blízkých Václavu Havlovi, jenž jistě využije svých společenských a politických styků k zpochybňování serióznosti české justice i na mezinárodní úrovni, zasáhnou-li soudy do jeho práv. Kauci složili po zralém uvážení ze svobodné vůle a rovněž tak po zralém uvážení a ze svobodné vůle se rozhodli vzít ji zpět. Jistě jsou si vědomi, že v případě propuštění obž. MUDr.Shahrama Zadeha z vazby Městským soudem v Brně nebude kaucí zajištěn proti uskutečnění pravděpodobného záměru soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Aleše Novotného na jeho opětovné vzetí do vazby. Větší část složených prostředků kryjí bankovním úvěrem. Tíží je dlouhodobé placení úroků. Jejich úvahy jistě ovlivnilo zjištění, že v řízení o přijetí kauce byli vlákáni do léčky, neboť soudce Mgr. Aleš Novotný koordinoval své jednání se státním zástupcem KSZ Brno JUDr. Jiřím Kadlecem, který se pak pokusil o nové uvalení vazby bezprostředně po propuštění obž. MUDr. Shahrama Zadeha, kdy jej policie zadržela přímo na dvoře věznice.
 
Nepovažuji za potřebné, abych polemizoval s právními názory obou soudů,protože je považuji za nicotné na pozadí skutečnosti, že nárok na vrácení kauce je nezpochybnitelný s přihlédnutím k ústavně právně zaručenému právu složitelů na pokojné užívání majetku. Navíc rozhodnutí soudů o nevrácení kauce má povahu násilného nucení složitelů, aby nadále ručili za někoho, za koho již ručit nechtějí. Také v tomto ohledu jde o zásah do jejich základních práv, chráněných Listinou základních práv a svobod.Rozhodnutím o nevrácení kauce soudy vyvolaly soukromoprávní spor mezi složiteli a státem, zastoupeným soudy. Stát by ale neměl neuváženě škodit svým občanům, kteří se stažením kauce nedopouštějí protiprávního jednání.
 
Žádám Vás současně, abyste tento podnět nechal vyřídit pracovníky ministerstva bez okliky přes státní zastupitelství, kterou jako pravidlo vnutil svým nástupcům bývalý ministr JUDr. Jiří Pospíšil, capo di tutti capi justiční mafie z doby kauzy Čunek a následné války žalobců. Pokud se úředníci proti mému požadavku budou odvolávat na platnost údajného vnitřního předpisu ministryně JUDr. Daniely Kovářové, s jistotou namítám, že předpis ve své původní podobě omezoval používání služeb státního zastupitelství, ale kazisvět JUDr. Jiří Pospíšil jej nechal přepracovat do jeho pravého opaku. Ostatně se jedná o podzákonný předpis nepatrné právní síly. Chápu, že úředníkům se předpis líbí, protože snižuje jejich pracovní zatížení a umožňuje jim škodit lidem.
 
Žádám o přednostní projednání, protože průtahy by se vytvořil časový prostor pro nepřátelské kroky podjatého soudce Mgr. Aleše Novotného, které by zcela jistě spustily řetěz soudních sporů.
 
Se srdečným pozdravem
Ing. Zdeněk Jemelík
předseda CHAMURAPPI z.s.