SLOVO K ZAMYŠLENÍ SPOLKU CHAMURAPPI Z.S. VE PROSPĚCH ODS. ING.MICHAELY SCHNEIDROVÉ

Nejvyšší soud

trestní kolegium

Burešova 20

657 37 Brno

 

Věc: č.j.Cham179/18/NS01Slovo Praha 21.10.2018

Slovo k zamyšlení o rovnosti zacházení s obžalovanými

Vážení soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR,

jsem si vědom, že soud nesmí přihlížet k peticím občanů a jim podobným podáním a nečiním si nárok na přečtení tohoto podání, natož na odpovídající reakci na mé úvahy. Pokud podání smažete nepřečtené, či pokud si je někdo z Vás přečte, ale nedostaví-li se reakce, nebudu Vás za to kritizovat veřejně ani neveřejně, ani nenapíši hanobící článek.

„Slovo k zamyšlení“ užíval spolek Šalamoun k nezavazujícímu oslovení zejména Ústavního soudu. Někdy si je někdo přečetl a kdysi jsme se dokonce dočkali významné kladné reakce ze strany soudce JUDr. Pavla Varvařovského. Spolek Chamurappi z.s. vznikl odštěpením od spolku Šalamoun a navazuje na jeho kladné tradice, proto sahám k tomuto prostředku.

Výsledky jednání soudu mají být předvídatelné, ve srovnatelných situacích mají soudy vydávat srovnatelná rozhodnutí a hlavně mají ve srovnatelných situacích nakládat s obviněnými srovnatelným způsobem.

Osměluji se obrátit Vaši pozornost k dvěma srovnatelným „zákazníkům“ Nejvyššího soudu ČR, o jejichž osudech jste buď rozhodovali nebo budete rozhodovat v dohledné době. Oba případy souvisejí s neoprávněným vyplácením podpory obnovitelným energetickým zdrojům a jejich aktéry jsou dva bývalí ředitelé licenčního odboru Energetického regulačního úřadu. Oba se provinili stejným způsobem: zastavili správní řízení, jež mohla vést k odebrání licencí dvěma fotovoltaickým elektrárnám. Jedná se o Mgr. Ing. Jaroslava Vítka, jenž je u Nejvyššího soudu ČR účastníkem dovolacího řízení sp.zn. 7 Tdo 753/2018 a Ing. Michaelu Schneidrovou, jejíž věc má číslo jednací 3 Tdo 768/2018.

Mezi jejich postavením v trestním řízení jsou dosti podstatné rozdíly. Elektrárny, o nichž rozhodoval Mgr.Ing. Jaroslav Vítek jsou majetkem holdingu ČEZ a.s., zatímco „oběti“ Ing. Michaely Schneidrové patří Z Group Steel Holdingu a.s. „slováckého miliardáře“ Ing. JUDr. Zdenka Zemka. Elektrárny, jež chránil Mgr. Ing. Jaroslav Vítek, byly v okamžiku vydání licencí v rudimentární fázi výstavby. Naproti tomu elektrárny, jimiž se zabývala Ing. Michaela Schneidrová, sice získaly licence za podezřelých okolností v noci 31.prosince 2010, ale byly v podstatě dokončené: na investici za 1,3 miliardy Kč byly nedodělky za 60 tis. Kč (mám k disposici družicové fotografie NASA z 26.prosince 2010 a znalecký posudek renomované společnosti PWC). Mgr. Ing. Jaroslav Vítek vydal své rozhodnutí bez odůvodnění, takže je nepřezkoumatelné. Naproti tomu Ing. Michaela Schneidrová rozhodnutí pečlivě odůvodnila, takže mohlo být podrobeno přezkumu nezávislou advokátní kanceláři. Mgr. Ing. Jaroslav Vítek byl odsouzen Krajským soudem v Brně k trestu odnětí svobody v trvání 3 let s podmíněným odkladem na 5 let. Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozsudek potvrdil. Ing. Michaelu Schneidrovou odsoudil týž Krajský soud v Brně na 8,5 let do vězení. Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci byl trest upraven na 7 let odnětí svobody a 250 tis. Kč peněžitého trestu. Mgr. Ing. Jaroslav Vítek je samozřejmě na svobodě, zatímco Ing. Michaela Schneidrová strádá od 3.května 2018 na přiléhavé adrese Rozkoš 990 ve Světlé n.S. Oba podali dovolání proti rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci. Dovolání Ing. Michaely Schneidrové obsahuje žádost, aby Nejvyšší soud ČR předběžným opatřením přerušil výkon jejího trestu do svého meritorního rozhodnutí.

Nejvyšší soud ČR již rozhodl o dovolání Mgr. Ing. Jaroslava Vítka, a to tak, že věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně. Odůvodnění rozhodnutí opravňuje k naději, že Krajský soud v Brně pana obžalovaného zprostí obžaloby, nebo ještě dále zmírní trest. Ve věci Ing. Michaely Schneidrové ve stejné době nenastal žádný vývoj až na to, že došlo ke změně předsedy senátu a obhajoba obviněných Zemků podnikla proti tomu opatření, která mohou oddálit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovoláních v této kauze na dlouhou dobu. Rozdílnost zacházení s oběma obžalovanými se prohloubila do neúnosnosti.

Pokud někdo z Vás dočetl až sem, děkuji za shovívavost.

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.