V této souvislosti bude Spolek vykonávat zejména tyto činnosti:

Bude vyhodnocovat podněty občanů, advokátů a hromadných sdělovacích prostředků, orgánů veřejné moci a náhodné poznatky, nasvědčující tomu, že dochází k porušování základních práv účastníků trestního řízení dle LZPS, a to buď v konkrétním řízení nebo nesprávným nastavením právních předpisů či netečností orgánů veřejné moci.

Bude se obracet na příslušné orgány veřejné moci s upozorněními nebo přímo s podněty k řešení v rozsahu a způsobem, který vymezují příslušné právní předpisy.

Bude poskytovat rady občanům a orgánům veřejné moci, které o to požádají, s upozorněním, že jde o laické názory, odvozené ze zkušenosti

Bude vyhledávat spolupráci s orgány moci výkonné, s poslanci a senátory a v součinnosti s nimi bude předkládat podněty ke zlepšení jejich činnosti a legislativní návrhy.

Bude vydávat stanoviska k justiční politice státu a k jednotlivým případům, u nichž je podezření, že došlo ke krácení práv podle LZPS

Bude nabízet soudům záruky za obviněné a odsouzené ve smyslu ustanovení §6 zák. č.141/1961 Sb.(trestního řádu), podávat žádosti o milost a navrhovat zahlazení trestu; v případě přijetí záruky soudem bude vykonávat povinnosti z toho vyplývající.

Bude působit výchovně na veřejnost a na orgány veřejné moci zveřejňováním poznatků ze své činnosti, které mohou vést ke zvýšení právního povědomí veřejnosti.

Čl. III.

Vztah k politickému životu a státní správě

Chamurappi, zapsaný spolek ( dále jen Spolek) se nezapojují do soutěžení politických stran a ve vztahu k nim je přísně neutrální. Ve vztahu k orgánům veřejné moci usiluje o partnerské vztahy, ale v rozhodování si zachovává nezávislost na nich, respektuje však principy právního státu.

Členové spolku nesmí vnášet do jeho činnosti své politické názory ani využívat komunikační prostor spolku k jejich propagaci.

Čl. IV.

Členové Spolku

Členem Spolku se muže stát každý plnoletý a svéprávný občan České republiky nebo cizinec s právem trvalého pobytu v České republice, bez ohledu na politické názory či náboženskou víru, který o členství požádá písemně, ztotožní se se stanovami Spolku, a jehož doporučí aspoň jeden člen Spolku. Členství vzniká dnem kladného vyřízení žádosti o přijetí příslušným orgánem Spolku. Žádost o přijetí se podává cestou datových schránek nebo doporučeným dopisem nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem.

Žádost o přijetí musí obsahovat jméno žadatele, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontaktní údaje: adresu pro doručování poštovních zásilek, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, číslo telefonu, e-mailovou adresu, ID datové schránky a vyjádření, zda žadatel souhlasí s uveřejněním jména a příjmení ve veřejném seznamu členů Spolku (další údaje Spolek zveřejňovat nebude).

O přijetí rozhoduje členská schůze Spolku, mezi zasedáními členských schůzí referendum per rollam na návrh předsedy. Členská schůze rozhoduje také o vyloučení člena, které je možné pouze z důvodu vážného porušení stanov. Návrhu na vyloučení člena musí předcházet výtka předsedy Spolku, na kterou člen v následujících 30 dnech nereagoval nápravou svého chování.

Členství zaniká mimo zákonem stanovené situace těmito způsoby:

Doručením písemného oznámení o vystoupení člena

Úmrtím člena

Zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze

Pravomocným odsouzením k nepodmíněnému trestu odnětí svobody

Zánikem spolku.

Člen má právo zejména:

účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

volit členy orgánů spolku,

být informován o činnosti spolku,

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

podílet se na činnosti spolku

požadovat úhradu finančních nákladů, které mu vznikly v rámci plnění úkolů Spolku

ve styku s orgány veřejné moci v případě vhodnosti a potřebnosti se představit jako člen Spolku

Člen má povinnosti zejména:

Řídit se stanovami

Dle svých možností se zúčastňovat členských schůzí a tematických porad a společenských akcí spolku, případnou neúčast omlouvat

Dle svých možností se zabývat řešením jednotlivých kauz, jejichž účastníci požádali o pomoc Spolku

Dle svých možností se podílet na vypracování stanovisek a podnětů, vydávaných v rámci plnění předmětu činnosti spolku

Informovat orgány Spolku, popř. další členy Spolku o výsledcích své činnosti v rámci plnění úkolů Spolku

Při jednání s ostatními členy Spolku a s orgány, s nimiž je Spolek ve styku, vystupovat důstojně a zachovávat pravidla formální zdvořilosti.

Zachovávat mlčenlivost o poznatcích osobního rázu, jež získal v souvislosti s činností ve Spolku

Vykonávat činnost pro Spolek bezúplatně

Speciální práva a povinnosti členů, kteří se zabývají ochranou základních práv dle LZPS účastníků konkrétních trestních případů

Předseda Spolku přiděluje členům s jejich souhlasem ochranu základních práv dle LZPS účastníků konkrétních trestních případů.

Členové, kteří se zabývají ochranou základních práv dle LZPS účastníků konkrétních trestních případů, mají právo a povinnost seznámit se s dostupnou dokumentací případu, analyzovat ji a v případě potřeby připravit návrhy písemných podnětů, stanovisek, výzev.

Členové, kteří se zabývají ochranou základních práv dle LZPS účastníků konkrétních trestních případů, mají právo a povinnost uskutečňovat pohovory s podporovanými osobami, jejich rodinnými příslušníky, přáteli a jinými osobami, jež by mohly pomoci osvětlit případ, a v této souvislosti konat jejich návštěvy v zařízeních, kde jsou zbaveni osobní svobody.

Členové, kteří vykonávají výše uvedené činnosti, jednají samostatně a vyřizují samostatně administrativní náležitosti, související s plněním jejich úkolů.

Členové, kteří vykonávají výše uvedené činnosti, průběžně konzultují svůj postup s předsedou Spolku.

Členové, kteří vykonávají výše uvedené činnosti, zachovávají mlčenlivost přiměřeně dle § § 16 až 31 zákona č. 85/1996 Sb.-zákona o advokacii. Neplatí to však ve vztahu k představenstvu spolku, předsedovi a místopředsedovi.

Seznam členů spolku: Spolek vede seznam členů spolku, jejž na žádost zpřístupňuje členům spolku, případně příslušným orgánům veřejné moci. Údaje členů, kteří si nepřejí zveřejnění svého jména v seznamu, vede odděleně a nevydá je ani na žádost dalších členů spolku nebo orgánů veřejné moci.

Čl. V.

Registrovaní přátelé Spolku

1.Registrovaní přátelé Spolku jsou občané, jimž je sympatická činnost Spolku a zajímají se o ni, ale sami se nemohou nebo nechtějí na jeho činnosti podílet v plném rozsahu práv a povinností členů. Registrovaným přítelem spolku se může stát každý svéprávný občan, jenž v roce registrace dosáhne věku 16 let, je občanem České republiky, nebo je cizincem s právem trvalého pobytu. O přijetí mezi registrované přátele spolku rozhoduje představenstvo na žádost zájemce. Členství vzniká v případě kladného vyřízení žádosti o přijetí dnem doručení Spolku. Žádost o přijetí se podává cestou datových schránek nebo doporučeným dopisem nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem. Její náležitosti jsou shodné s náležitostmi žadatele o přijetí do Spolku.

2.Občan může z řad registrovaných přátel spolku vystoupit nebo být vyloučen za podmínek, přiměřených pravidlům, platným pro členy spolku.

3.Spolek vede pouze pro svou vnitřní potřebu seznam registrovaných přátel, který v žádném případě neposkytuje k nahlédnutí, ani jinak nezveřejňuje

1.Registrovaní přátelé Spolku mají práva a povinnosti členů až na následující výjimky:

Nesmí navenek vystupovat jako členové spolku

Nemají hlasovací právo

Nemohou být voleni do orgánů Spolku

Nemohou se zúčastnit práce na řešení případů trestního řízení

Jsou-li plnoletí, smí se případně zúčastnit pohovorů s klienty (chráněnci Spolku), včetně návštěv v zařízeních s omezením osobní svobody, je-li to účelné pro jejich případnou pomoc radou

Mají právo jen na ty informace o činnosti Spolku, jež Spolek sám zveřejní na členské schůzi nebo jiným způsobem

Čl. VI.

Orgány Spolku

Spolek zřizuje tyto orgány :

Členská schůze, popř. náhradní členská schůze

Předseda Spolku

Místopředseda Spolku

A. Členská schůze

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Jejími účastníky s hlasovacím právem a s právem být volen jsou členové Spolku. Právo účasti mají i registrovaní přátelé Spolku, kteří ale nemají hlasovací právo a právo být volen.

Členskou schůzi svolává předseda Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to nejméně 15 dní před dnem jejího konání. Pozvánka musí obsahovat údaje o programu schůze. Předseda je povinen svolat členskou schůzi do jednoho měsíce poté, co o konání členské schůze požádá nejméně 1/3 členů spolku.

Členská schůze se výjimečně může konat prostřednictvím videokonference. Hlasování při videokonferenci se provádí per rollam doručením rozhodnutí člena do datové schránky předsedy Spolku nebo e-mailem s elektronicky ověřeným podpisem. Je-li to nutné kvůli doručení vyjádření členů, členská schůze se rozdělí na dvě části, z nichž druhá po odročení slouží k vyhlášení výsledků hlasování.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna aspoň polovina členů Spolku a usnáší se nadpoloviční většinou přítomných. Za přítomné se považují i ti, členové, kteří schůzi sledují cestou videokonference. O změně stanov Spolku, jeho zániku, sloučení s jiným spolkem a o zrušení členství ve spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku.

Do působnosti členské schůze náleží:

Schválení stanov Spolku a jejich změn,

volba představenstva, předsedy, místopředsedy a jejich odvolání,

schvalování zprávy o činnosti Spolku za období od předchozí schůze,

schvalování rozpočtu Spolku a roční účetní uzávěrky Spolku,

schvalování zahajování nových akcí Spolku na následující období

rozhodnutí o přijetí za člena Spolku,

rozhodnutí o zrušení členství,

doplnění stanov vydáním organizačního nebo jednacího řádu,

rozhodnutí o zániku nebo sloučení Spolku

Členská schůze se může prohlásit za uzavřenou po celou dobu konání nebo na část programu. V tom případě se jí nemohou zúčastnit registrovaní přátelé ani jiní hosté.

Členská schůze vydává o svém rozhodnutí usnesení.

B. Náhradní členská schůze

Nepodaří-li se zajistit účast aspoň 50% členů Spolku na členské schůzi, předseda svolá do 30 dnů náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná při libovolné účasti, avšak pro platnost jejích rozhodnutí je nezbytná dvoutřetinová většina hlasů.

C. Předseda Spolku

1. Předseda Spolku je statutárním výkonným orgánem Spolku, který vystupuje jménem spolku navenek a je současně jeho mluvčím.Svolává členskou schůzi. V období mezi zasedáními členské schůze provádí operativní řízení činnosti Spolku, přijímá za Spolek závazky a dary, pověřuje členy Spolku řešením úkolů v souvislosti s vyřizováním žádostí občanů o pomoc. Vede evidenci členů a registrovaných přátel spolku. Zajišťuje vedení základní účetní evidence. Zřizuje bankovní účet Spolku a má k němu disposiční právo. Zřizuje datovou schránku spolku. Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a ke schválení roční účetní uzávěrku. Jeho rozhodnutí nevyžadují kontrasignaci jinými členy Spolku.

2. Předseda spolku může přenést některé své dílčí úkoly na jiného člena Spolku, přednostně na místopředsedu.

3.Předseda spolku se zodpovídá ze svého jednání členské schůzi.

4. Funkční období předsedy Spolku je čtyřleté. Je přípustné jedno znovuzvolení.

5. Předseda Spolku může být odvolán členskou schůzí nebo referendem dvoutřetinovou většinou všech členů spolku na návrh libovolného člena.

D.Místopředseda Spolku

Místopředseda Spolku zastupuje předsedu Spolku, a to buď v plném rozsahu jeho odpovědnosti a pravomocí, nebo v omezeném rozsahu na základě jeho písemného zplnomocnění. Neomezeného zastupování se místopředseda ujímá v případě, že předseda Spolku nemůže z jakýchkoli důvodů vykonávat svou funkci po dobu delší dvou týdnů. V tomto případě se ze svého jednání odpovídá členské schůzi ve stejném rozsahu jako předseda Spolku. V případě zastupování na základě zplnomocnění vykonává místopředseda jen ty řídící úkony, které vyplývají z předsedou udělené plné moci a jemu odpovídá za jejich výkon.

Funkční období místopředsedy Spolku je čtyřleté s jedním přípustným znovuzvolením. Místopředseda Spolku může být odvolán z funkce přiměřeně podmínkám odvolání předsedy.

Čl. VII.

Referendum

V případě, že vznikne nepředvídaný problém, jehož řešení překračuje pravomoci předsedy Spolku a nelze je odkládat do nejbližšího zasedání členské schůze, členové Spolku mohou rozhodnout referendem, konaným per rollam. Referendum vyhlásí předseda Spolku na žádost nejméně tří členů do patnácti dnů od doručení žádosti posledního z nich. Referendum, jež by se týkalo odvolání předsedy Spolku, vyhlašuje místopředseda. Není-li funkce místopředsedy obsazena, svolání je právem nejstaršího člena spolku.

Návrh či otázka pro referendum musí být žadateli řádně odůvodněna a musí být formulována tak, aby mohla být jednoznačně zodpovězena buď „ano“ nebo „ne“ nebo „zdržuji se“. V případě, že 2/3 všech členů odpoví „ano“, jsou statutární orgány Spolku povinny bez průtahů vyhovět návrhu předkladatelů žádosti o uspořádání referenda.

Členové spolku jsou povinni odpovědět na otázku referenda do 15 dnů od jejího obdržení. V případě, že lhůta vyprší v den pracovního klidu nebo volna, odsouvá se na první následující pracovní den. Absence odpovědi se automaticky považuje za zdržení se vyjádření.

Vyhlášení referenda provede předseda Spolku elektronickou cestou tak, aby bylo zjistitelné datum doručení vyhlášení jednotlivým členům. Lhůta 15 dnů pak běží od dne vyzvednutí vyhlášení posledním členem, který zprávu otevřel.

VIII.

Hospodaření Spolku

1/Spolek hospodaří s vlastním majetkem, jako např. majetkem movitým, nemovitým, finančními prostředky, ocenitelnými právy, cennými papíry atd., včetně majetku mu předaného do užívání, v souladu s těmito stanovami a obecně platnými zákony. Spolek je nezisková organizace. Prostředky získává dobrovolnými příspěvky fyzických a právnických osob včetně účelových dotací od různých soukromoprávních nadací. Nepředpokládá se financování ze státního rozpočtu.

2/ Spolek má právo žádat od žadatelů o pomoc příspěvek do výše 500 Kč za načtení spisu, je-li důvodné podezření, že vyhověním žádosti nelze dosáhnout zlepšení postavení žadatele. Předseda Spolku může rozhodnout o prominutí poplatku osobám ve výkonu trestu nebo o vrácení poplatku, pokud se Spolek ujme podpory žadatele. Spolek ale nesmí vybíráním poplatků vytvářet zisk.

3/Za hospodaření odpovídá předseda Spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

V případě potřeby může členská schůze zřídit další funkce ve vedení Spolku, jako funkci tajemníka nebo pokladníka. Stanovy mohou být rozhodnutím členské schůze doplněny vydáním organizačního nebo jednacího řádu.

Stanovy byly schváleny ustavující schůzí zakladatelů Spolku dne 26. října 2017 a vstupují v platnost vzetím na vědomí Městským soudem v Praze.

Za správnost:

Ing. Zdeněk Jemelík v r.

předseda spolku Chamurappi z.s.

V Praze dne 26.října 2017