Dicta et regulae iuris_________

„K oklamání zákona jedná ten, kdo zachovávaje slova zákona, obchází jeho smysl.“
(In fraudem legis facit, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit)
(Iulius Paulus /160-230 n.l./, Digesta 1,3,9) K 128
„V civilním právu je každá definice nebezpečná, protože sotva se najde taková, která by
nepřipouštěla výjimky.“ (Iavolenus) K 7
ANOTACE
„Beztrestnost vždy láká k horšímu.“ K 125
„Nevědomost soudce je zkázou pro nevinné.“
(Ignorantia iudicis foret calamitas innocentis) K 124
Neznalost práva je na škodu. (Ignorantia iuris nocet!) K 124
Neznalost zákona je na škodu. (Ignorantia legis nocet!)
Neznalost zákona nikoho neomlouvá. (Ignorantia legis neminem excusat!) K 124
Neznalost práva nikoho neomlouvá. (Ignorantia iuris neminem excusat!)
Neznat zákon je hrubá nedbalost. (Ignorare leges lata culpa est.) K 124
„Odsoudit někoho bez prošetření případu odporuje zásadě spravedlnosti.“
(Aelius Marcianus /3.stol.n.l./, Digesta 48,17,1) K 126
V pochybnostech je směrodatný spíše smysl zákona, než jeho slova. K 127
Nikdo není nad zákony.
(Nemo est supra leges – správněji: Nemo supra leges est) K 169
V pochybnostech ve prospěch (žalovaného).
(In dubio pro reo) K 127
„Pro člověka pilného není nic nemožné.“
(Industriae nihil impossibile) (Periandros z Korintu – 7.stol.př.n.l.) K 127
„Hněv překáží mysli poznat pravdu.“
(Marcus Porcius Cato Censorius /234-149 př.n.l./) K 124
„Při dvojsmyslném výrazu v zákoně je třeba přijmout ten význam,
který nevzbuzuje pochybnosti, zvlášť lze-li z něho i usuzovat na vůli zákona.“
(Publius Iuventius Celsus /70-140 n./, Digesta 1,3,19) K 125
„Při rozsuzování je spěch zločinem.“ (Publilius Syrus /1.st.n.l./) K 129
ÚPLNÝ TEXT KE STAŽENÍ V PŘÍLOZE

Soubory ke stažení