Koloběh obyčejů, morálky a práva

ANOTACE

Stalo se běžným zvykem, že jakmile se začne hovořit anebo psát o právu, účastníci polemiky okamžitě začnou „šermovat“ nejrůznějšími protichůdnými paragrafy i stejně protichůdnými a nezřídka i nezákonnými podpůrnými judikáty, které v některých případech dokonce svědčí o nedostatku základního právního vzdělání (např. neznalost obsahu pojmu „ius cogens“ – tj. norma tuhá, neměnná a striktně příkazová). Často se proto říká, že když se sejdou tři právníci, mají pět rozdílných názorů. Ještě horší situace však nastává tehdy, když se v souvislosti s právem začne hovořit o morálce anebo mravnosti, protože v důsledku dlouhodobě a všeobecně zanedbané výuky historie, filosofie a výchovy k mravnosti se pravidelně objevují základní neznalosti niterného obsahu těchto pojmů – a to dokonce i u lidí, kteří se o nich odvažují vyučovat jiné. Jen zcela výjimečně tedy dojde k situaci, kdy je některý účastník diskuze schopen uvažovat v širších souvislostech filosofie a právní vědy, anebo kdy dokonce některý soudce začne zasvěceně a na vysoké, umné a libost vzbuzující argumentační úrovni vykládat takové pojmy jako „vyšší spravedlnost“ (nebo též spravedlnost ušlechtilá, noblesní – ekvita, latinsky aequitas), „dobré mravy“ (latinsky bonos mores) anebo „obyčejné lidské cítění“ (§ 2 odst.3 občanského zákoníka). Ačkoliv mravnost je základem mravného práva, jeho mravného výkladu i mravných vztahů ve společnosti (zejména slušnosti a poctivosti ve smluvních vztazích), na tento tenký argumentační „led“ se odváží pouze opravdoví znalci anebo (mnohem častěji) samolibí hlupáci, jejichž sebejistota však vydrží jen do okamžiku, kdy jsou požádáni o definici pojmů mravnost a morálka. Je nanejvýše zarážející, jak je v tomto směru vědomostní úroveň převážné většiny politiků, zákonodárců, soudců i státních zástupců zanedbána, natož vědomostní úroveň téměř všech občanů, kteří ohledně mravnosti a morálky mají pouze chaotické pocity, byť nezřídka kvalitativně na mnohem vyšší úrovni („zdravý selský rozum“ anebo též již zmíněné „obyčejné lidské cítění“).

Srovnávacímu (komparativnímu) studiu historie práva, právní filosofie a filosofie vůbec se totiž věnuje jen velice málo lidí a mnohdy se mu nevěnují ani slovutní profesoři právnických fakult, natož soudci Nejvyššího a Ústavního soudu, což je na mnohých jejich rozhodnutích také vidět (o státních zástupcích ani nemluvě). Abychom však lépe pochopili nejen kořeny morálky, mravnosti a práva, ale i jejich pozoruhodné proměny v historii lidstva, musíme se vrátit o tisíce let zpátky a velice pečlivě zkoumat, jak se začala tvořit obyčejová pravidla chování (místní a skupinové zvyklosti), jak z nich vznikly archaické místní, skupinové anebo etnické morálky, kde a proč ustrnuly ve své primitivní podobě, za jakých okolností dochází k jejich vynucování, vzájemnému konfliktu a násilnému prosazování, jak, kde a proč se místní, skupinové anebo etnické morálky postupně vyvinuly v mravnost (etiku) a v psané právo, proč se právo na celém světě stále mění a proč značná část lidské populace úporně lpí na svých archaických a nemravných zvyklostech (obyčejích), násilně je vnucuje jiným a snaží se vrátit celý svět k starověkému primitivismu a barbarství.

 
CELÝ SOUBOR KE STAŽENÍ V PŘÍLOZE

Soubory ke stažení