Průvodce po cestách mravnosti, spravedlnosti a práva

“Kdo bloudícímu vlídně cestu ukáže,
toť jak by mu světlo o své světlo zapálil:
nic míň mu nesvítí, zapálí-li jinému.”
(římský básník Quintus Ennius – 239-169 př.n.l.)
 
“Tuto řeč, věčně jsoucí, nechápou lidé,
ani dokud ji neslyšeli, ani když ji uslyšeli.
Neboť ač se všechno děje podle této řeči,
přece se podobají nezkušeným,
když se pokoušejí o taková slova a díla
jaká já vykládám,
rozebíraje každé podle jeho povahy
a vysvětluje, jaké je.
Avšak ostatním lidem uniká, co dělají bdíce,
tak jako zapomínají, co dělají spíce.”
(Hérakleitos z Efesu – asi 544/41-484/81 př.n.l.)
 
Věnováno všem lidem,
kteří lačněli a žíznili po spravedlnosti,
avšak nikdy se jim jí nedostalo.
O b s a h
Úvod 1 - 7
Recenze a ohlasy 8 - 15
I.Etika 16 - 37
II.Etika a spravedlnost 38 - 76
III.Etika a právo 77 - 97
IV.Etika a aplikace práva 98 - 133
V.Etika a užívání práva 134 - 149
VI.Etika a trest 150 - 183
VII.Etika a právo na omyl 184 - 198
VIII.Etika a smluvní vztahy 199 - 219
IX.Etika a právo na odpor 220 - 258
X.Etika a právo na život 259 - 275
XI.Etika a právo na smrt 276 - 297
XII.Etika a právo na nemravnost 298 - 426
1.Manželská nevěra 301 - 305
2.Prostituce 306 – 316
3.Žebrota 317 - 318
4.Vyhýbání se poctivé práci 319 - 326
5.Bezdomovectví 327 - 328
6.Neplacení dluhů 329 - 335
7.Úplatkářství do budoucna 336 - 338
8.Konflikt zájmů 339
9.Slovní a fyzická agresivita 340 - 345
10.Mobbing, bossing 346 - 347
11.Imise 348 - 350
12.Nevyplácení mezd zaměstnancům 351
13.Nezdůvodněné odvolávání z funkcí 352 - 353
14.Lhaní 354 - 355
15.Nedodržování slibů 356 - 357
16.Neúcta k rodičům, prarodičům a starším lidem 358 - 362
17.Nevděčnost 363 - 365
18.Rozmařilost 366 - 372
19.Obchodní šikovnost 373 - 376
20.Sexuální nevázanost 377 - 381
21.Intrikaření 382
 
Pokračování v souborech ke stažení v příloze