Sítě víry

ANOTACE

 
A chodě Ježíš podle moře Galilejského,
uzřel dva bratry,
Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje, b ratra jeho,
jak pouštějí síť do moře; neboť byli rybáři.
I dí jim: Pojďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí.
(Evangelium sv.Matouše, kap.IV/18 19)
 
Protože jsem poznal trýzeň žízně,
chtěl bych vykopat studnu,
ze které by mohli pít i jiní.
(Ernest Thompson S eton)
 
Obsah
Úvod 1 16
Kapitola I. 17 4 7
1. Víra 17 25
2. Jistota 25 27
3. Důvěra 28 29
4. Pověra 29 30
5. Názor 30 3 1
6. Poznání 31 3 7
7. Postoj 37 4 3
8. Přednosti víry 44 4 6
9. Zápory víry 46 4 7
 
Kapitola II. 48 7 6
1. Vznik náboženských představ a víry 48 5 4
2. Animismus 55 56
3. Totemismus 5 6
4. Báje, pověsti a legendy 56 5 8
5. Strašidla 5 8 5 9
6. Nadpřirozené bytosti 59
7. Ďábel a čerti 60 6 1
8. Očistec 6 1
9. Andělé 61 62
10. Svatí
62 6 6
11. Zázraky
66 6 8
12. Šamanismus, kouzelnictví, čarodějnictví
68 7 1
13. Věštby
72 7 4
14. Spiritismus
7 5
 
Kapitola III. 7 7 22 2
1. Problémy víry 77 100
2. Víra a mravní pravidla chování 101 10 4
3. Náboženská a protináboženská argumentace 104 1 23
4. Bible a s ní spojené otázky: 124 231
a) Jak to bylo se stvořením vesmíru , světa a člověka? 126 1 3 4
b) Jaká byla skutečná podstata prv ního hříchu? 135 136
c) Koho si vzal Kain za manželku? 137 1 3 8
d) Kdo byl Mojžíš? 139 1 4 4
e) Jak to bylo s pověstnými „egyptskými rana mi“? 145 14 9
f) Zastavil Jozue slunce a měsíc? 150
g) Byl prorok Samuel svatý muž? 151 1 5 6
h) Byl král David cizoložník a vrah? 157 1 5 8
i) Byl král Šalamoun skutečně moudrý? 159 1 60
j) Jací vlastně byli sta rověcí Židé? 161 1 6 4
k) Kdo byl Ježíš Kristus? 165 1 7 4
l) Jak lze vyplnit „prázdná místa“ v Ježíš ově životě? 175 1 7 9
m) Byl Ježíš K ristus rušitel stávajících zvyklos tí? 180 1 8 5
n) Kdo má být v království nebeském nejmenší, velký a největší? 186 1 8 7
o) Byl Ježíš Kristus omylný? 188 189
p) Projevoval se Ježíš Kristus i jako zlý kou zelník? 190 1 91
q) Kdo byla Marie (Máří) Magdaléna? 192 1 95
r) Jsou křesťanští světci součástí biblickéh o učení? 196 1 9 8
s) Je křesťanská dobročinnost skutečně nezi štná? 199 201
t) Kdo je náš bližní? 202 20 9
u) Jsou možné „panenské početí“ a „panenský porod“? 2 10
v) Je možné zmrtvýchvstání? 211 2 14
w) Jak lze hodnotit vizi o vzkříšení a pos ledním soudu? 215 2 1 8
x) Je boží trojice součástí biblického učení? 219 2 22
y) Byl sv.Pet r vrah? 223 2 25
z) Co vlastně přinesla Ježíšova smrt? 226 2 31
 
5. Korán a s ním spojené otázky. 232 2 44
a) Kdo byl Mohamed? 233 234
b) V čem spočívá nebezpečí islámu? 235 236
c) Jaká je budoucnos t islámu? 237 244
6. Buddhov o učení a s ním spojené otázky. 245 2 56
a) Lze dokázat koloběh životů? 248 253
b) Lze dokázat ukončení koloběhu znovuzrozování? 254
c) Jaká je budoucnost bu ddhismu? 255 256
7. Představa o Bohu jako „ Řádu všech věcí“. 256 2 76
a) Me 258
b) Maat 259 260
c) Rta 261
d) Dharma 262 26 8
e) Tao 269 27 0
f) Li 27 1
g) Aša 27 1
h) Logos 272 274
8. Osud, Náhoda a Ště stí. 27 7 282
 
Kapitola IV. 283 3 20
1. Náboženství 283 2 93
2. Asketismus 2 9 3 300
3. Mysticismus 301 304
4. Současná světová náboženství podle poč tu vyznavačů 305 310
5. Křesťanské náboženské společno sti 311 3 12
6. Křesťanské náboženské sekty 313 3 14
7. Islám 315 3 16
8. Středoasijské náboženské sekty 3 17
9. Indické náboženské sekty 3 18
10. Východoasijské náboženské sekty
318
11. Pohanské náboženské sekty
3 18
12. Okultní náboženská hnutí.
3 19
 
Kapitola V. 321 3 54
Doslov 355 3 61
Přehled použité literatury 362 3 80
 
CELÝ TEXT V PŘÍLOZE KE STAŽENÍ

Soubory ke stažení