Věroučné představy o spravedlnosti

Představy o spravedlnosti provázejí lidstvo již tisíce let. Např. již ve 24. století př.n.l. pronesl egyptský vezír Ptahhotep tento výrok, který by měl být vytesán ve všech soudních síních, aby jej měli soudci stále na paměti:

 

„Spravedlnost je velkolepá,

a její znamenitost trvalá,

nemění se od nepaměti.“

(Břetislav Vachala – Zajímavosti ze Starého Egypta;

Nakladatelství Albatros 1989, str.188)

 

Výklad pojmu „nepaměť“ (pradávno) je sice u mnohých národů různý, ale zpravidla kolísá od 1500 let níže. Pro Ptahhotepa tedy tato „nepaměť“ sahala až do předdynastických dob, tj. cca do 5.tisíciletí př.n.l. Přestože si tehdy lidé vážili spravedlnosti a uctívali i její božské představitele (např. Maat v Egyptě, Ninurtu v Babylóně, Dharmarádžu v Indii, Themis a Díké v Řecku, Iustitiu v Římě apod.), v dnešní době je spravedlnost považována za přežitek minulosti. Stěží by se totiž našel politik, soudce anebo státní zástupce, který by dokázal tento pojem definovat. O spravedlnosti se totiž nikdy neučili, nic o ní nevědí a nikdy se o ni ani nezajímali.

Představa (idea) spravedlnosti prošla tisíciletým vývojem. Hésiodův „zlatý věk“ bez sporů, násilí a válek totiž nikdy neexistoval a lidé proto museli řešit spory i trestat provinilce proti místním a skupinovým zvyklostem (morálním pravidlům chování), neboť jinak by jejich společenství zaniklo. Archaická spravedlnost však příliš často pokulhávala za přáními ukřivděných lidí a protože jejich nespokojenost se stále zvyšovala, postupně vznikly představy o odvetě (krevní mstě), odplatě, posmrtných soudech, vahách lidských činů a o soudcích mrtvých (např. Usírovi, Rhadamanthysovi apod.). Z těchto fantazijních představ pak vznikla nejen víra ve spravedlnost a v odplatné účinky dobrých a zlých činů, ale i védská věrouka o věčném koloběhu životů a znovuzrozování podle zásluh. Tuto věrouku pak následně převzal buddhismus, džinismus, hinduismus a částečně i pýthagoreismus.

Představy zásadně ovlivňují život jedince a určují i běh světa. Naprostá většina lidí si nejenže neuvědomuje, že jejich smysly jsou omylné, ale ani to, že jakýkoliv vjem zpracuje jejich mozek a poté vytvoří jeho finální podobu, která je zpravidla mylná. Z jedné představy se totiž vzápětí vytváří představy další a je-li první představa mylná, člověk se do svých následujících mylných představ stále více zamotává, až nakonec skončí jako moucha v síti pavouka. Miliardy lidí by mohly vyprávět o svých mylných představách a životních omylech – a přesto lidé stále chybují, protože si neuvědomují, že „povaha věcí se ráda skrývá“ (Hérakleitos z Efesu – asi 544-484 př.n.l.), ani to, že „povaha představ je tvořivá“ (Buddha – asi 563-483 př.n.l.).

Některé představy potvrdila anebo vyvrátila praktická zkušenost, jiné zůstaly zachovány i po celá tisíciletí. Mnohé se změnily v náboženské věrouky, jiné nabyly podoby „víry v něco“ anebo v cokoli (např v pravdu, v právo, ve spravedlnost, ve vítězství dobra na zlem apod.). Některé představy nabyly povahy společensky stabilizující (např. představy o právu, spravedlnosti a společenském řádu), zatímco všechny představy monoteistické nabyly povahy společensky destabilizující, neboť byly vesměs totalitní, konfliktní, netolerantní a násilnické (v poslední době se tak prezentuje především islám). Mravní povaha představ je totiž patrna z jejich konkrétních výsledků, což v případě představ monoteistických prokazují nejen 3200 let trvající spory o podstatě Boha (tj. počínaje faraonem Achnatonem), ale i náboženské války, útlak, vraždy, mučení a miliony obětí řádění náboženských fanatiků, kteří vůbec nepochopili, že se stali oběťmi manipulace i mylných představ. Naproti tomu představy o přírodním a vesmírném řádu (včetně spravedlnosti) byly téměř vždy pozitivní a společenský řád stabilizovaly („Spravedlnost je základem států“).

„Neboť takový zákon dal lidem zrozenec Kronův,

ryby sice a zvěř a peřím odění ptáci

hltají druha druh; vždyť neznají řádu ani práva;

zato lidem dal spravedlnost, tu nejlepší z věcí.“

(Hésiodos z Askry – 8.stol.př.n.l.; Práce a dni)

(Železný věk – Nakladatelství Odeon 1976, str.19)

První filosofická představa o spravedlnosti pochází od Anaximandra z Mílétu (asi 610-546 př.n.l.), který na základě svých přírodních a astronomických pozorování dospěl k představě, že celý svět vznikl vzájemným působením protikladů, neustále porušujících vesmírnou rovnováhu a harmonii. Vesmírná tvořivá pralátka apeiron proto nedovoluje, aby jeden přírodní protiklad převážil trvale nad protikladem jiným. Každou převahu některého z protikladů proto považoval za nespravedlnost, která je trestána účinkem jiného protikladu. Nadbytek zimy je proto trestán letním teplem a naopak, vše podle určení času. Základním principem spravedlnosti je tedy vyvažování protikladů, které zajišťuje vesmírný i světový řád.

„Odkud mají věci svůj původ, tam také musí zaniknout podle nutnosti, neboť musí zaplatit pokutu a být za své nespravedlnosti souzeny podle řádu času.“ (Friedrich Nietsche – Filosofie v tragickém období Řeků.

Nakladatelství Votobia 1994, str.24)

Za základě praktických zkušeností lidé vždycky pochybovali o božské (absolutní) spravedlnosti a pověstných „božích mlýnech“. Např. Diagorás z Mélu (5.stol.př. n.l.) tvrdil, že bohové netrestají křivopřísežníky proto, že vůbec nejsou. Kdyby totiž existovali, nemohli by trpět takovou nespravedlnost, aby špatní lidé žili v přepychu a dobří lidé byli okrádáni a utlačováni. Podle Archeláa z Athén (asi 480-410 př.n.l.) pak „spravedlivé a ničemné není od přírody, nýbrž podle dohody.“ Bez dohody lidí o tom, co je spravedlivé a co nespravedlivé (ničemné) tedy nelze o těchto pojmech vůbec hovořit. Obdobně Kaneadés z Kyrény (asi 219-129 př.n.l.) tvrdil, že božská prozřetelnost neexistuje, neboť na světě je příliš mnoho zla; neexistuje tedy ani spravedlnost, protože ctnostní lidé jsou nešťastní, zatímco zločinci jsou blažení.

Přes veškeré pochybnosti vznikla postupně představa a následně i víra, že boží (absolutní) spravedlnosti („Božímu soudu“, „Řádu všech věcí“, karmickému zákonu apod.) nelze uniknout ani za života, ani po smrti. Tyto představy pak pro mnohé lidi vždycky byly a stále ještě jsou silně mravně motivační (vzbuzují strach) a psychologicky velmi účinné.

„Kdo konal dobro, narodí se jako dobrý, kdo konal zlo, narodí se znovu jako zlý. Stává se dobrým tím, že jednal dobře, a zlým, že konal zlo.“

(Bráhmanská písemná památka Brhad-áranjaka)

(Dušan Zbavitel – Starověká Indie. Nakladatelství Panorama 1985, str.62)

„Kdyby totiž smrt znamenala odloučení od všeho, pak by to bylo nesmírnou výhodou pro umírající zločince, že by se totiž spolu s tělem zbavili i své špatnosti ztrátou duše.“ (Sókratés – 469-399 př.n.l.; Platón – Faidón)

(Antická próza-Dialog a satira. Nakladatelství Odeon 1977, str.124)

„Proč někteří lidé žijí od kolébky po hrob v nejhorší bídě? Anebo proč zemře mladý člověk bolestivou a strašnou smrtí? Jediné přijatelné vysvětlení je, že si odpykává hříchy spáchané v dřívějším životě. Jak by mohly Vyšší Síly očekávat, abychom pykali za všechny své chyby, pokud bychom žili jeden jediný život?“ (čínský buddhistický opat Lu – 7.stol.n.l.)

(Robert van Gulik – Básníci a vražda. Nakladatelství Perseus 1995, str.136)

„Je třeba vskutku věřit starému posvátnému vypravování, které zjevuje, že naše duše je nesmrtelná i soudce že má nad sebou a že si odbývá velké tresty, když se odloučí od těla.“ (Platón – 427-347 př.n.l.)

(Antická próza – O vlastním osudu. Nakladatelství Odeon 1973, str.20)

„Trojího druhu, mniši, je výsledek činů; buď důsledkový projev ještě v tomto životě, nebo v příštím životě, nebo v některém z příštích znovuzrození.“

(Buddha – asi 563-483 př.n.l.)

Idealistické představy o absolutní spravedlnosti se odrazily v celkovém náhledu lidí na spravedlnost jako stabilizační lidskou hodnotu, zejména pak v postupně vytvořené teorii o objektivní spravedlnosti. Základem objektivní spravedlnosti v právním pojetí jsou pravda a rovnováha mezi dvěma protiklady – tj. právem ve smyslu objektivně oprávněného nároku, a bezprávím (křivdou) ve smyslu nároku objektivně neoprávněného.

„Spravedlnost znamená pravdu

a pravdu najdeme tam, kde není lži.“ (Sómadéva – 11.stol.n.l.)

(Oceán příběhů II. Nakladatelství Odeon 1981, str.409)

„Spravedlnost je pevné a trvalé úsilí přiznat každému právo,

které mu náleží.“ (Domitius Ulpianus – 170-228 n.l.; Digesta 1,1,10)

„Spravedlnost je jediným naším přítelem.

Rozumný člověk musí neustále pěstovat věci spravedlivé.

Nechť se snaží všemi zákonnými prostředky dosáhnout této ctnosti.“

(bájný nebeský mudrc Vrhaspáti – Mahábháratam)

(citát převzat od P.A.Touška – Yoga a filosofie v Mahábháratam. Opis)

„Spravedlivé činy jsou vesměs slušné,

kdežto nespravedlivé jsou stejně tak neslušné jako hanebné.“

(Marcus Tullius Cicero – 106-43 př.n.l.; O povinnostech.

Nakladatelství Svoboda 1970, str.62)

Fantazijní představu o objektivní spravedlnosti prezentuje socha římské bohyně Iustitie, která má zavázané oči (aby nikomu nestranila) a v ruce drží váhy, které jsou v rovnováze. Toto vyvážené (harmonické) pojetí spravedlnosti je v právní filosofii označováno jako ekvita (aequitas), což je spravedlnost obohacená o uvážlivost, slušnost, přiměřenost, lidskost, laskavost a soucitnost.

„Smysl pro rovnost je nejvlastnějším znakem spravedlnosti.“

(Marcus Tullius Cicero – O povinnostech, str.50)

Subjektivní pojetí spravedlnosti je individuální představa o rovnováze mezi osobní (subjektivní) domněnkou o existujícím právu (oprávněném nároku) a osobním (subjektivním) pocitem bezpráví (křivdy). V případě spáchaných zločinů (zejména vražd) je pak subjektivním pojetím spravedlnosti touha po zadostučinění (satisfakci) a odplatě (trestu), který vyváží utrpěný pocit křivdy.

Individuální představy o spravedlnosti jsou bývají často mylné, o čemž svědčí tisíce zcela zbytečných soudních sporů, kterým bylo možno předejít uvážlivostí, poctivostí a slušností. Konfliktní je také trestání provinilců, neboť málokterý soudce dokáže moudře a uvážlivě skloubit své subjektivní pojetí spravedlnosti se subjektivními pocity poškozených tak, aby spravedlivá rovnováha byla zachována.

„Bohu je vše krásné, dobré a spravedlivé,

avšak lidé pokládají jedno za spravedlivé

a druhé za nespravedlivé.“

(Hérakleitos z Efesu – asi 544-484 př.n.l.)

(F.Ch.Kessidi – Hérakleitos. Nakladatelství Svoboda 1985, str.143)

V dnešní odmravnělé společnosti se spravedlnost stala archaickým pojmem, kterým politici, soudci i státní zástupci povýšeně pohrdají. Jinak si totiž nelze vysvětlit tyto výroky, z nichž první pronesl jeden z našich bývalých ministrů spravedlnosti a druhý jeden z nejvyšších představitelů justice:

„Úkolem soudů není nalézat nějakou pomyslnou spravedlnost, ale pouze platné právo.“

„K soudům se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudky.“

Mnozí mravně vyhaslí státní zástupci i soudci už v lidech potlačili nejen víru v právo, ale snaží se z nich vymýtit i víru v pravdu, spravedlnost, slušnost, poctivost a ve vítězství dobra nad zlem. Ve své povýšené nevědomosti si totiž neuvědomují, že aplikace práva je umění nalézat spravedlnost a dobro (analogie římské právní poučky „Právo je umění spravedlivého a dobrého“). Nejenže tedy mnohé z nich pravda, spravedlnost, slušnost a dobro vůbec nezajímají, ale dokonce jsou schopni pod rouškou zákona vědomě páchat zlo.

„…a nakonec obec pyká za viny soudců,

co v neblahé slepotě srdce právo převracejí svým křivým rozhodováním.“

(Hésiodos z Askry – 8.stol.př.n.l.; Práce a dni)

(Železný věk. Nakladatelství Odeon 1976, str.18)

Spravedlnost je jedním ze tří pilířů civilizované lidské společnosti, za které již starověcí filosofové považovali Pravdu, Spravedlnost a Mír. Pravda však již téměř nikoho nezajímá a lhaní se rozmohlo do tak obludných rozměrů, že to ohrožuje celý svět (nelze totiž ničemu věřit). Spravedlnost je druhá v řadě. Lidstvo se totiž snáze obejde bez víry v iluzorního Boha, avšak bez víry ve Spravedlnost se neobejde. Pokud však bude potlačena i víra ve Spravedlnost, postupně zanikne i Mír a my se vrátíme o desetitisíce let zpátky, do dob hrubého a bezuzdného násilí, kdy vládlo právo silnějšího a drzejšího a nikdo slabý, bezmocný a ukřivděný se spravedlnosti nedovolal. Tato vize možné budoucnosti je sice strašlivá, ale i velice pravděpodobná.

„…i nezbude smrtelným lidem nic než bída a žal -

  • a nebude pomoci od zla.“

„Sténá Pravda, když muži ji vláčejí, kam se jim zachce.

Zato ti, kteří vlastní lidi i cizince soudí spravedlivě

a od práv se v ničem neodchylují,

těm se vydaří obec a vzkvétá lid, co v ní bydlí.

Kterým však svévole zlá milá je a ukrutné činy,

širokovidný Zeus, syn Kronův, jim odplatu strojí.“

(Hésiodos z Askry; Práce a dni, str.16-17)

Věroučná představa o spravedlnosti je věčným světlem, které se „nemění od nepaměti“, po celé věky ukazuje cestu lidem trpícím a ukřivděným a oslepuje zločince i lháře. Je proto nejvyšší čas, aby se i naši politici a soudcové probudili, protože jejich zkázonosné počínání je zárodkem budoucích nedozírných následků. Ovoce zlých skutků totiž dozrává postupně, ale jistě.